+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Doświadczenie bezradności cierpienia dziecka w narracjach słuchaczy studiów podyplomowych Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży 

DOI: 10.34866/mp12-wt84

Barbara ADAMCZYK ORCID: 0000-0002-5422-6756


Słowa kluczowe: bezradność, dzieciństwo, przemoc seksualna.

Key words: helplessness, childhood, sexual violence.

Streszczenie: W artykule podjęto problematykę odnoszącą się do doświadczenia bezradności cierpienia dziecka. W części teoretycznej przedstawiono perspektywę rozumienia bezradności dziecka doświadczającego przemocy seksualnej. W części metodologicznej – podstawowe założenia projektu badawczego. Przedmiotem badań uczyniono bezradność ofiary przemocy seksualnej, zaś celem wyłonienie znaczących determinant ukazujących bezradność cierpienia dziecka doznającego przemocy seksualnej oraz ich opis w doświadczeniu uczestników badań. W badaniach posłużono się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: Jakie jest doświadczenie bezradności cierpienia dziecka w narracjach słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy z dzieckiem krzywdzonym? Badania przeprowadzono w 2019 r. wśród 23 słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowujących się do pracy poradniczej. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii subkategorie unaoczniające specyfikę i wartość opisywanych przez badanych doświadczeń bezradności cierpienia dziecka – ofiary przemocy seksualnej. Ponadto wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania oferty kształcenia do zawodu nauczyciela oraz pedagoga w odniesieniu do działań diagnostycznych, interwencyjnych i wspierających osoby z doświadczeniami przemocy.

Abstract: The article addresses issues related to the experience of helplessness of a child’s suffering. The theoretical part presents the perspective of understanding the helplessness of a child experiencing sexual violence. The methodological part introduces the basic assumptions of the research project. The subject of the study was the helplessness of a victim of sexual violence, and the purpose was to identify significant determinants showing the helplessness of suffering of a child experiencing sexual violence and their description in the experience of study participants. The study used the narrative method following content analysis. The research problem took the form of a question: What is the experience of helpless suffering of a child in the narratives of post-graduate students preparing to work with an abused child? The research was conducted in 2019 among 23 post-graduate students preparing for counseling work. Obtained research results have allowed the emergence of subcategories within the examined categories that show the specificity and value of the helplessness of the suffering of the child described by the respondents - victims of sexual violence. In addition, the conclusions of the study are valuable for pedagogical practice, especially in the scope of enriching the educational offer for the teaching profession and teacher in relation to diagnostic, intervention and support activities for people with experience of violence.