+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2023 (Issue 2/2023)

Comment: European policy instruments to support employer-funded training

Komentarz: Europejskie instrumenty polityki wspierające szkolenia finansowane przez pracodawców

 

Krzysztof Franciszek Symela

Teacher and student in remote education in Poland – post-pandemic reminiscences

Nauczyciel i uczeń w edukacji zdalnej w Polsce – postpandemiczne reminiscencje

DOI: 10.34866/tw59-rg90

Katarzyna Nowak
ORCID: 0000-0003-2031-3074
Marta Zawisza
ORCID: 0009-0009-0567-0402

Czytaj więcej...

Key competences for the future career development of generation Z and education

Kompetencje kluczowe w rozwoju przyszłej kariery zawodowej pokolenia Z a edukacja

DOI: 10.34866/155x-dn95

Katarzyna Jagielska
ORCID: 0000-0003-2031-3074

Czytaj więcej...

Rehabilitation through learning based on the theory of values in penitentiary conditions

Resocjalizacja poprzez naukę w oparciu o teorię wartości w warunkach izolacji penitencjarnej

DOI: 10.34866/scy7-2d93

Monika Kaczmarczyk
ORCID: 0000-0001-6829-463X

Milena Drąg
ORCID: 0003-1991-4374

Czytaj więcej...

Model for digital validation of skills and professional competences of R&D professionals

Model cyfrowego potwierdzania umiejętności i kompetencji zawodowych specjalistów B+R

DOI: 10.34866/x834-sb22

Ireneusz Woźniak
ORCID: 0000-0002-8844-7768

Czytaj więcej...

The implementation of the Lean concept from the perspective of employees of a service company

Wdrożenie koncepcji Lean z perspektywy pracowników przedsiębiorstwa usługowego

DOI: 10.34866/rn0p-kt24

Marcin Grobelak
ORCID: 0000-0003-0850-4388

Czytaj więcej...

Cooperation of employers with schools providing education in vocational education professions in Eastern Wielkopolska

Współpraca pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego w Wielkopolsce Wschodniej

DOI: 10.34866/r2sw-0k67

Andrzej Budny
ORCID: 0009-0005-8085-486X

Arleta Jaśniewicz
ORCID: 0000-0002-6611-7036

Edyta Kozieł
ORCID: 0000-0002-7856-5453

Wojciech Oparcik
ORCID: 0000-0001-9774-6279

Grażyna Sędziak
ORCID: 0000-0005-2705-4679

Małgorzata Sołtysiak
ORCID: 0000-0002-8137-9280

Mirosław Żurek
ORCID: 0000-0003-1081-588X

Czytaj więcej...

Adult learning in a hybrid model of work

Uczenie się dorosłych w hybrydowym modelu pracy

DOI: 10.34866/8y2m-n957

Marcin Rojek
ORCID: 0000-0001-8155-9233

 

Czytaj więcej...

Did work-related training protect the employed from unemployment during the COVID-19 pandemic?

Czy szkolenia zawodowe chroniły pracujących przed bezrobociem podczas pandemii COVID-19?

DOI: 10.34866/ew04-fe70

Jacek Liwiński
ORCID: 0000-0002-3572-2973

Maria Kerner
ORCID: 0000-0009-1898-6887

Czytaj więcej...

Occupational adaptation of kindergarten teachers

Adaptacja zawodowa nauczycieli edukacji przedszkolnej

DOI: 10.34866/n0d6-1r77

Magda Bandera-Frydrych
ORCID: 0009-0002-4716-1701

Czytaj więcej...

Students about health and physical activity

Studenci o zdrowiu i aktywności fizycznej

DOI: 10.34866/hvhe-dh72

Aldona Małyska
ORCID: 0009-0002-2859-2146

Czytaj więcej...

Security and public order in the system of state functioning on the example of activities in the Kraków-Nowa Huta district – challenges for education for safety

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w systemie funkcjonowania państwa na przykładzie działań w dzielnicy Kraków-Nowa Huta jako wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa

DOI: 10.34866/3930-0504

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0009-0002-4620-0222

Henryk Noga
ORCID: 0009-0001-7073-3443

Maria Katarzyna Grzegorzewska
ORCID: 0009-0001-7087-983X

Czytaj więcej...