+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Rights of Persons with Disabilities on the Labour Market (Exemplified by Experiences of Adult Persons with Disabilities) 

DOI: 10.34866/agzc-2v06

Katarzyna LUDWIKOWSKA ORCID: 0000-0003-3015-8100
Kamila MROWIŃSKA 


Słowa kluczowe: pedagogika pracy, andragogika, rynek pracy, niepełnosprawność.

Key words: labour pedagogy, andragogy, labour market, disability.

Streszczenie: Na łamach niniejszego artykułu autorki podjęły próbę zrelacjonowania uzyskanych wyników badań własnych, których epicentrum stanowiło poszukiwanie odpowiedzi na m.in. następujące problemy badawcze: 1. Które z przysługujących osobom niepełnosprawnym praw na rynku pracy ma największe znaczenie w przestrzeni ich aktywizacji zawodowej? 2. Jakie są główne źródła wiedzy osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw na rynku pracy? 3. W jaki sposób osoby niepełnosprawne wykorzystują swoją wiedzę na temat praw na rynku pracy? 4. W jaki sposób badane osoby niepełnosprawne chciałyby poszerzać swoją wiedzę na temat przysługujących im praw na rynku pracy? 5. W jakim zakresie osoby niepełnosprawne doświadczyły łamania swoich praw na rynku pracy?

Abstract: In the paper, the authors discuss the results of their own studies focused on the following research problems: 1. Which of the rights that persons with disabilities are vested with on the labour market have the greatest significance in the area of their professional activation? 2. What are the main sources of knowledge for persons with disabilities as far as their rights on the labour market are concerned? 3. Are persons with disabilities aware of their rights on the labour market and do they use that knowledge? 4. Would they like to learn more about their rights on the labour market? 5. In which respect have persons with disabilities experienced violation of their rights on the labour market?