+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Edukacja Ustawiczna Dorosłych to kwartalnik naukowy wydawany od 1993 r.

ISSN 1507-6563
e-ISSN 2391-8020

Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych z zakresu polskiej i międzynarodowej pedagogiki pracy, andragogiki oraz innych dyscyplin naukowych zajmujących się problemami człowieka w środowisku pracy. Profil czasopisma w szczególności jest otwarty dla autorów z kraju i z zagranicy, którzy uczestniczą w projektach badawczych, koncentrują się na rozważaniach teoretycznych, jak również na wymiarze praktycznym kształcenia ustawicznego, edukacji dorosłych oraz edukacji zawodowej dla rynku pracy.

Adresatami czasopisma są pracownicy naukowi, wykładowcy, nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi, działy HR przedsiębiorstw, publiczne służby zatrudnienia, studenci kierunków pedagogicznych oraz organizatorzy edukacji formalnej i pozaformalnej.

Autorami publikowanych artykułów są uczeni z polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, doświadczeni praktycy, organizatorzy edukacji dorosłych oraz młodzi, rozpoczynający swoje kariery pracownicy nauki. Na łamach pisma publikowali m.in.:
J. Półturzycki, T. Nowacki, Z. Wiatrowski, Zb. Kwieciński, T. Lewowicki, S. M. Kwiatkowski, T. Aleksander oraz z zagranicy: B. Bartz, A. Bielajeva,  N. Greger, L. Mats, N. Niczkało, H. Schmidt, W. Höhn, E. Kreker, M. Auer.

Artykuły są recenzowane. Wszystkie artykuły w języku polskim posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim, a ok. 1/3 artkułów jest publikowana w języku angielskim. 

W wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.) Edukacja Ustawiczna Dorosłych posiada 40punktów

Czasopismo prowadzone jest zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY).

Zarejestrowane w:
ERIH-PLUS The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL Central and Eastern European Online Library
JBC Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
DOAJ Directory of Open Access Journal
OAJI Open Academic Journals Index

W Radzie Programowej czasopisma są uczeni i praktycy reprezentujący polskie i europejskie środowisko naukowe, w tym m.in.:
Stefan M. Kwiatkowski (Przewodniczący Rady), Ryszard Gerlach (UKW), Ewa Przybylska (SGGW), Tadeusz Aleksander (Wszechnica Polska), Per Paludan Hausen (EAEA); Michael Auer (IGIP); Thiemo Fojkar (EVBB), Larysa Lukianova (NAPSU).

Patronat i współpraca:
European Association for the Education of Adults (EAEA)
International Society for Engineering Education (IGIP)
Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger (EVBB)
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine – Institute of Pedagogical and Adult Education
Sekcja „Pedagogiki Pracy” Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Redaktor naczelny:
dr Krzysztof Symela, Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu