+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2023 (Issue 4/2023)

Comment: The use of artificial intelligence in education — opportunities and threats

Komentarz: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji – szanse i zagrożenia

 

Krzysztof Franciszek Symela

Artificial intelligence in a social perspective

Sztuczna inteligencja w perspektywie społecznej

DOI: 10.34866/0584-df51

Aleksander Piecuch
ORCID: 0000-0001-5889-9643

 

Czytaj więcej...

Online learning versus practical skills: the role of engagement in distance learning

Nauka online a umiejętności praktyczne: rola zaangażowania w kształcenie na odległość

DOI: 10.34866/mxk2-1j54

Joanna Krzyżak
ORCID: 0000-0002-8230-3552

Jolanta Walas-Trębacz
ORCID: 0000-0002-8266-8922

Agnieszka Herdan
ORCID: 0000-0002-6514-2021

Anish Nair
ORCID: 0000-0002-2467-2907

 

Czytaj więcej...

Challenges of environmental education towards different generations of adults: strategies and social consequences

Wyzwania edukacji ekologicznej wobec różnych pokoleń dorosłych: strategie i skutki społeczne

DOI: 10.34866/ydcq-5560

Maciej Ciepiela
ORCID: 0000-0003-0362-8461

Oksana Nagorniuk
ORCID: 0000-0002-6694-9142

Wiktoria Sobczyk
ORCID: 0000-0003-2082-9644

 

Czytaj więcej...

Youth and global educational and career choices

Młodzież a globalne wybory edukacyjno-zawodowe

DOI: 10.34866/epnr-h444

Weronika Karaś
ORCID: 0009-0008-4066-182X

Daniel Kukla
ORCID: 0000-0003-1907-0933

 

Czytaj więcej...

Modern strategies for the implementation of Education for Democratic Citizenship in the Council of Europe countries

Nowoczesne strategie wdrażania edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa w krajach Rady Europy

DOI: 10.34866/vyen-1s07

Oksana Ovcharuk
ORCID: 0000-0001-7634-7922

Tomasz Dąbrowski
ORCID: 0000-0001-6184-140X

 

Czytaj więcej...

Future-oriented Innovative Practices for Human Resources Development

Zorientowane na przyszłość innowacyjne praktyki w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

DOI: 10.34866/0t88-ee96

Beata Poteralska
ORCID: 0000-0002-4670-0024

 

Czytaj więcej...

E-learning in logistics of production – business process management perspective

E-learning w zakresie logistyki produkcji – perspektywa zarządzania procesowego

DOI: 10.34866/gz8t-by45

Joanna Łabędzka
ORCID: 0000-0003-1409-7926

Mariusz Siczek
ORCID: 0000-0002-9060-7994

 

Czytaj więcej...

Development of technological skills in the legal professions in the digital econom

Rozwój kompetencji technologicznych w zawodach prawniczych w warunkach gospodarki cyfrowej

DOI: 10.34866/e7vf-rk21

Hanna Spasowska
ORCID: 0000-0003-4000-5837

 

Czytaj więcej...

Algorithms – digital power technology and its impact on contemporary educational reality

Algorytmy — cyfrowa technologia władzy i jej wpływ na współczesną rzeczywistość edukacyjną

DOI: 10.34866/fzmm-ta85

Emilia Musiał
ORCID: 0000-0002-0517-1461

 

Czytaj więcej...

Teachers' methodological competences and crisis situations

Kompetencje metodyczne nauczycieli a sytuacje kryzysowe

DOI: 10.34866/r11g-gb94

Elżbieta Sałata
ORCID: 0000-0001-5662-0821

Maria Gagacka
ORCID: 0000-0003-1274-4886

 

Czytaj więcej...

Social competences in education-related professions. A meta-analysis of professional resources

Kompetencje społeczne w zawodach związanych z edukacją. Metaanaliza zasobów zawodoznawczych

DOI: 10.34866/pj34-jx30

Monika Mazur-Mitrowska
ORCID: 0000-0002-4204-0858

 

Czytaj więcej...

Methodological aspects of the evaluation of the validation and certification process of market qualifications in the Integrated Qualifications System

Metodologiczne aspekty ewaluacji procesu walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

DOI: 10.34866/pjya-ce70

Tomasz Sułkowski
ORCID: 0000-0002-7688-8283

Krzysztof Franciszek Symel
ORCID: 0000-0002-7688-8283

 

Czytaj więcej...

Lifelong Education in Industry Skills Centres

Edukacja ustawiczna w Branżowych Centrach Umiejętności

DOI: 10.34866/7j6a-nv12

Stefan M. Kwiatkowski
ORCID: 0000-0001-6312-2732

 

Czytaj więcej...

The constant need to develop social competences – academic context

Ustawiczna potrzeba rozwijania kompetencji społecznych – kontekst akademicki

DOI: 10.34866/mtkp-zz60

Justyna Bojanowicz
ORCID: 0000-0001-6297-2487

 

Czytaj więcej...

Competences of public administration employees in the face of the challenges of the Green Deal

Kompetencje pracowników administracji publicznej wobec wyzwań Zielonego Ładu

DOI: 10.34866/enk2-8r54

Michał Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

 

Czytaj więcej...

Life passions of seniors in the context of personal resource management

Pasje życiowe seniorów w kontekście zarządzania zasobami osobistymi

DOI: 10.34866/np3g-b707

Norbert G. Pikuła
ORCID: 0000-0001-7862-6300

 

Czytaj więcej...

Professional development conditions of the representatives of generations active in the labour market – a qualitative analysis

Uwarunkowania rozwoju zawodowego przedstawicieli pokoleń aktywnych na rynku pracy — analiza jakościowa

DOI: 10.34866/ramj-4752

Aneta Klementowska
ORCID: 0000-0001-5359-4031

 

Czytaj więcej...

Analysis of the training needs of teachers from Radom educational institutions in the field of environmental awareness

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli radomskich placówek oświatowych w zakresie świadomości ekologicznej

DOI: 10.34866/p6yc-4a63

Paweł Religa
ORCID: 0000-0003-1603-6000

Grzegorz Szałas
ORCID: 0009-0007-4417-604X

Jolanta Religa
ORCID: 0000-0001-9569-6634

Jagoda Nowikow
ORCID: 0009-0000-3204-1040

 

Czytaj więcej...

„Having just completed a year of education, I have gained a desire for more struggles” - post- secondary medical school students on their participation in formal education

„Właśnie po roku edukacji nabrałem chęci do kolejnych zmagań” – słuchacze policealnych szkół medycznych o swoim udziale w edukacji formalnej

DOI: 10.34866/dyn9-sb80

Anna Orlińska
ORCID: 0000-0001-8495-4693

 

Czytaj więcej...

Exploring work changes in the fashion industry

Badanie zmian pracy w przemyśle mody

DOI: 10.34866/3ypg-hb96

Dagmara Kowalik
ORCID: 0000-0002-4931-4866

 

Czytaj więcej...

Musical competencies of teachers of preschool and school-age children

Kompetencje muzyczne nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

DOI: 10.34866/pgtj-c770

Joanna Szczyrba-Poroszewska
ORCID: 0000-0003-1740-2113

Agnieszka Lasota
ORCID: 0000-0001-6128-7859

 

Czytaj więcej...

Family foster care coordinator in the role of tutor

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roli tutora

DOI: 10.34866/hykr-f208

Małgorzata Franc
ORCID: 0000-0002-0923-4538

 

Czytaj więcej...

Organizational factors and the syndrome of academic burnout among students

Czynniki organizacyjne a syndrom wypalenia akademickiego studentów

DOI: 10.34866/sydq-j388

Anna Kławsiuć-Zduńczyk
ORCID: 0000-0003-3487-5115

 

Czytaj więcej...