+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2022 (Issue 3/2022)

Comment: Adult participation in formal and non-formal education

Komentarz: Uczestnictwo dorosłych w formalnych i pozaformalnych działaniach edukacyjnych

 

Krzysztof Franciszek Symela

ENCORE Model of envrionmental education of construction and renovation craftmasters and VET instructors 

ENCORE – model edukacji ekologicznej mistrzów w budownictwie i renowacji

 

DOI: 10.34866/sz0d-kc89

Andrzej Wojciech Stępnikowski
ORCID: 0000-0001-7584-3449

Michał Jan Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

 

Czytaj więcej...

Global and local scenarios for education with social change in the background 

Globalne i lokalne scenariusze dla edukacji ze zmianą społeczną w tle

 

DOI: 10.34866/71r8-kz48

Anna Pogorzelska
ORCID: 0000-0001-5446-5485

 

 

Czytaj więcej...

WeRskills project recommendations: quality of VET, improving the skills of young professionals, professional development of trainers 

Zalecenia projektu WeRskills: jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, doskonalenie umiejętności młodych fachowców, rozwój zawodowy trenerów

 

DOI: 10.34866/0vtp-wd60

Małgorzata Kowalska
ORCID: 0000-0001-9826-1660

Mirosław Żurek
ORCID: 0000-0003-1081-588X

Maria Knais
ORCID: 0000--0002-9174-0682

Zoltán Pete
ORCID: 0000-0003-4600-8967

 

Czytaj więcej...

Socio-cultural changes as the context of educational activities of the modern teacher

Zmiany społeczno-kulturowe jako kontekst działań edukacyjnych nauczyciela

 

DOI: 10.34866/6a30-4s45

Katarzyna Pardej
ORCID: 0000-0002-7111-7834

 

 

Czytaj więcej...

Analysis of the possibility of using High Performance Computing (HPC) to create VR content used in lifelong learning

Analiza możliwości zastosowania systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) do tworzenia aplikacji VR wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym

 

DOI: 10.34866/jdwj-3608

Szymon Łagosz
ORCID: 0000-0003-2006-6261

Sebastian Iwaszenko
ORCID: 0000-0003-2346-6375

 

 

Czytaj więcej...

Were digital competences necessary to remain employed in the period of COVID-19 pandemic?

Czy kompetencje cyfrowe pomagają zachować pracę w okresie pandemii COVID-19?

 

DOI: 10.34866/8m4f-2a66

Jacek Liwiński
ORCID: 0000-0003-3572-2973

Benjamin Seifert
ORCID: 0000-0003-2674-5169

  

Czytaj więcej...

What competencies should a modern career counsellor in the educational system have in accordance of the changing reality?

Jakie kompetencje powinien posiadać nowoczesny doradca zawodowy w systemie oświaty w świetle zmieniającej się rzeczywistości?

 

DOI: 10.34866/wjjq-qp55

Marta Koch-Kozioł
ORCID: 0000–0002-5152-538X

  

Czytaj więcej...

Methods of effective learning

Metody skutecznego uczenia się

 

DOI: 10.34866/zf05-xh55

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

 Paweł Nawojski
ORCID: 0000-0001-7437-2219

Stanisław Suchodolski
ORCID: 0000-0001-5160-8567

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0000-0002-4620-0222

Tomasz Piotrowski
ORCID: 0000-0002-6440-5627

 

Czytaj więcej...

An interactive form of classes supporting the motivation of early school education students to solve mathematical problems

Interaktywna forma zajęć wspomagająca motywację studentów kierunku edukacja wczesnoszkolna do rozwiązywania problemów matematycznych

 

DOI: 10.34866/eas1-c523

Agnieszka Bojarska-Sokołowska
ORCID: 0000-0003-3864-2263

 

 

Czytaj więcej...

National Training Fund to support lifelong learning of employers and employees

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wsparciem kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

 

DOI: 10.34866/q8rm-z798

Lidia Domańska
ORCID: 0000-0002-7985-2630

 

 

Czytaj więcej...

Assessment of the professional suitability of engineering studies in the opinions of working students of the Cracow University of Technology

Ocena przydatności zawodowej studiów inżynierskich w opiniach pracujących studentów Politechniki Krakowskiej

 

DOI: 10.34866/j2tc-2a87

Marian Piekarski
ORCID: 0000-0001-8950-4712

 

 

Czytaj więcej...

Validity of the questionnaire for measuring the characteristics of adult learning in a hybrid work model

Ocena trafności kwestionariusza pomiaru właściwości uczenia się dorosłych w hybrydowym modelu pracy

 

DOI: 10.34866/4nq2-ye68

Marcin Rojek
ORCID: 0000-0001-8155-9233

 

 

Czytaj więcej...

Internal and external aspects of professional work as values 

Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty pracy zawodowej jako wartości

 

DOI: 10.34866/tw1w-q723

Renata Miszczuk
ORCID: 0000-0001-7529-5702

 

 

Czytaj więcej...

Psychosocial determinants of the professional activity of former prisoners on the labour market  

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej byłych więźniów na rynku pracy

 

DOI: 10.34866/m06v-jh15

Katarzyna Nowak
ORCID: 0000-0003-2031-3074

 

 

Czytaj więcej...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Czytaj więcej...