+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Percepcja hałasu wśród nauczycieli

DOI: 10.34866/wegn-ww39

Grzegorz Szałas

Małgorzata Lotko ORCID: 0000-0002-3704-1119

Paweł Religa ORCID: 0000-0003-1603-6000

Perception of noise among teachers

Słowa kluczowe: hałas, szkoła, nauczyciel.

Key words: noise, school, teachers.

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie określenia źródeł oraz percepcji hałasu wśród pracowników jednostek oświatowych. Celem opracowania była identyfikacja źródeł oraz ocena postrzegania hałasu przez nauczycieli. Badanie empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, który został udostępniony uczestnikom projektu w chmurze – na dysku Google. Analiza informacji zebranych w toku badania empirycznego pozwoliła stwierdzić, że ponad 75% ankietowanych zatrudnionych jest w placówkach oświatowych dłużej niż 10 lat. Stopień narażenia na hałas podczas lekcji nauczyciele określają jako mały, w sali gimnastycznej stopień ten jest wyższy (średni – 43% oraz duży – 42% odpowiedzi). W czasie przerw uczestnicy projektu stopień narażenia na hałas określili jako duży. Jako zewnętrzne źródło powstawania hałasu ankietowani wskazali ruch uliczny.

Abstract: In the paper results of the research concerning identification of noise sources and perception of noise among workers of education units are presented. The aim of the elaboration was identification of noise sources and assessment of perception of noise by the teachers. Empirical research was conducted with the use of a questionnaire developed by the authors. The questionnaire was made accessible to the participants of the project in a cloud, on Google Disc. Analysis of the gathered information allowed to claim that over 75% of them is employed in education for over 10 years. The degree of exposition during lessons teachers specify mainly as small, in the gymnasium this degree is higher (average – 43%, big – 42% of answers). During pauses participants of the project described the degree of exposition as big. As an external source of noise respondents indicated traffic.