+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych. Kontekst życia rodzinnego

DOI: 10.34866/nd9m-6p86

Marta Czechowska-Bieluga ORCID: 0000-0003-3560-2629

Family contexts of experiencing unemployment - adolescents’ opinions

Słowa kluczowe: przekonania, młodzież, rodzina, bezrobotni.

Key words: beliefs, youth, family, the unemployed.

Streszczenie: Celem badań była diagnoza przekonań młodych Polaków na temat życia rodzinnego osób bezrobotnych, a także rozpoznanie różnic w tym zakresie zależnie od wybranych etapów edukacji. Dane empiryczne gromadzono za pomocą kwestionariusza ankiety nt. przekonań młodzieży na temat osób zagrożonych wykluczeniem społecznym autorstwa A. Kanios, M. Czechowskiej-Bielugi, A. Weissbrot-Koziarskiej, R. Krawczyk i P. Zielińskiej. Analizom poddano wypowiedzi 1084 osób, w tym 588 uczniów ze szkół średnich oraz 496 studentów różnych kierunków studiów z dziewięciu województw. Mimo że z wypowiedzi osób badanych wynika, że postrzegają oni bezrobotnych jako zależnych od innych, analizowane przekonania można uznać za relatywnie pozytywne. Biorąc pod uwagę różnice, można z kolei zauważyć, że młodzież szkolna – w porównaniu ze studentami – była bardziej przekonana, że osoby bezrobotne cenią życie rodzinne, oczekując od bliskich pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów. Z kolei studenci wyraźniej postrzegali bezrobotnych jako wychowujących dzieci. Co więcej, wiek, miejsce nauki, miejsce zamieszkania i rodzaj uczelni lub szkoły również okazały się czynnikami różnicującymi przekonania badanej młodzieży.

Abstract: The article is a continuation of the research on the beliefs of the Polish youth regarding the unemployed. Empirical data on adolescents’ beliefs regarding persons at risk of social exclusion have been gathered using the survey questionnaire designed by A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, A. Weissbrot-Koziarska R. Krawczyk and P. Zielińska. The article presents the analysis of the statements made by 1084 persons, including a group of 588 secondary school students and a slightly smaller group of 496 tertiary education students attending various programs and coming from nine provinces of Poland. Although a significant number of respondents stress various kinds of difficulties that families of the unemployed face, the analysis can be summarised as relatively positive. However, considering the differences between secondary and tertiary students one can notice that the two groups differ in the way they assess the selected statements regarding the family life of the unemployed. Moreover, the age of the respondents, their place of residence, and the type of education facility they attend influence the results of the survey and are visible in the study.