+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Job crafting among Polish and foreign academic teachers

Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka

Modelowanie pracy wśród polskich i zagranicznych nauczycieli akademickich

Słowa kluczowe: modelowanie pracy, polscy i zagraniczni nauczyciele akademiccy.

Key words: job crafting, Polish, foreign academic teachers.

Streszczenie: Wciąż niewiele wiadomo na temat kwestii związanych z modelowaniem pracy, które (z punktu widzenia badań empirycznych) są nadal w niewielkim stopniu obecne w literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest wypełnienie istniejącej luki. Składa się on z dwóch części: teoretycznej, w której omówiono koncepcję job crafting, czyli modelowania pracy oraz wyniki niektórych badań nad zjawiskiem i czynnikami współwystępującymi, a także części empirycznej, która prezentuje metodykę badań (Venkatesch i inni 2013, s. 24) stosowaną przez grupę nauczycieli akademickich z Polski oraz przez wykładowców z krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W konkluzji można przyjąć, że zjawisko modelowania pracy występuje wśród wszystkich nauczycieli akademickich, którzy podejmują działania mające na celu zmianę sposobu myślenia o pracy, ukształtowanie jej według własnych preferencji oraz osiągnięcie autonomii i samozadowolenia z wykonywanych zadań zawodowych.