+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie jako europejskie ramy odniesienia – aspekty prawne, psychologiczne i pedagogiczne 

DOI: 10.34866/47h1-bx94

Sylwester BĘBAS ORCID: 0000-0002-0659-0895
Ewa JASIUK ORCID: 0000-0002-0918-7225

Słowa kluczowe: kompetencje, uczenie się, kwalifikacje.

Key words: competency, learning, qualifications.

Streszczenie: Artykuł analizuje kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie jako europejskie ramy odniesienia, uwzględniając aspekty prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Artykuł zawiera wprowadzenie oraz dwa podrozdziały: pierwszy charakteryzujący pojęcie i rodzaje kompetencji oraz drugi analizujący pod względem prawnym kompetencje społeczne w Polskiej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Abstract: The article examines key competences in the lifelong learning process – as a European reference framework, taking into account legal, psychological and pedagogical aspects. The article contains an introduction and two subsections describing the concept and types of competences, and the second one examining the social competences in the Polish and European Qualifications Framework for lifelong learning.