+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Innovative CLIL practices in Europe. An overview of the field

DOI: 10.34866/k73n-a833

Romuald GOZDAWA-GOŁĘBIOWSKI ORCID: 0000-0002-6965-8025

Marcin OPACKI ORCID 0000-0003-3122-3568

Nowatorskie praktyki w zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym (CLIL). Przegląd dziedziny

Słowa kluczowe: CLIL, VET, treść i język, kształcenie i szkolenie zawodowe.

Key words: CLIL, VET, content and language, vocational education and training, CLIL.

Streszczenie: W ostatnim ćwierćwieczu zaobserwować można było wzrost popularności CLIL, metody nauczania skupiającej się na unikatowym połączeniu sprawności obcojęzycznych i treści przedmiotowych (cf. Mehisto et al 2008, Dalton-Puffer & Nikula 2006). W niniejszej pracy przyglądamy się skutecznym praktykom w zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo- -językowym, podejmując próbę ustalenia, w jakim wymiarze praktyki te mogą zostać wdrożone w szkołach profilowanych w Polsce i krajach partnerskich. Proponowane zalecenia opieramy na wynikach trzyletniego międzynarodowego projektu finansowanego w ramach sieci Erasmus+, którego celem było zbadanie potencjału wdrożeniowego metody CLIL w kształceniu zawodowym i technicznym. W pracy odnosimy się również do szeregu stereotypów związanych z CLIL, m.in. tendencji do utożsamiania tej metody z kształceniem dwujęzycznym i nauczaniem języka specjalistycznego oraz obaw dotyczących niekorzystnego wpływu zastosowania języka obcego na przyswajanie treści przedmiotowych. Dalej podejmujemy próbę przekazania wiedzy o tym, jakie zasadnicze cele przyświecają metodzie CLIL w kontekście kształcenia branżowego. Pracę wieńczy zestawienie wytycznych dla praktyków.

Abstract: The last quarter century has seen a growth of CLIL, a specific teaching paradigm focused on a unique combination of foreign language skills and content-related knowledge (cf. Mehisto et al 2008, Dalton-Puffer & Nikula 2006). In the present work, we look at effective CLIL practices, trying to determine to what extent they can be implemented in vocational schools. We base our recommendations on the outcomes of a three-year international project funded by the Erasmus+ network, the goal of which was to explore the feasibility of using CLIL in vocational education and training. We address several stereotypes about CLIL, such as the tendency to equate it with bilingual education and LSP, the idea that it might impede content retention. We also attempt to raise general awareness about the primary objectives of CLIL-VET and how currently taught courses should endeavour to satisfy these objectives. We conclude with a series of guidelines that outline good practices.