+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Insights into CLIL methodology

DOI:10.34866/ggg9-1m29

Beata NAWROT-LIS ORCID: 0000-0001-6473-8010

Wgląd w metodologię Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego (CLIL)

Słowa kluczowe: CLIL, edukacja dwujęzyczna, metodologia, treści przedmiotowe, komunikacja, poznanie, kultura.

Key words: CLIL, bilingual education, methodology, content, communication, cognition, culture.

Streszczenie: Poniższy artykuł stanowi analizę prawdziwej natury CLIL na poziomie praktycznym. Początkowe akapity artykułu omawiają ramy pedagogiczne CLIL i wyjaśniają wzajemne relacje między językiem a treścią w trakcie zajęć realizowanych tą metodą. Wszystkie te aspekty zostały poruszone w celu pełnego zrozumienia metodologii CLIL, która jest głęboko zakorzeniona w podwójnej naturze tej metody nauczania. Cechy metodologii CLIL zostały kolejno wymienione i szczegółowo omówione. Po każdym z analizowanych punktów zaproponowano także praktyczne rozwiązania możliwe do zastosowania w trakcie lekcji.

Abstract: The following article analyses the true nature of CLIL on a practical level. It begins with stating the CLIL pedagogic framework and explains the mutual relation between language and content in CLIL settings. All these facts have been presented in order to fully account for CLIL methodology which is deeply rooted in the dual focus nature of CLIL. The features of CLIL methodology have been consecutively listed and thoroughly discussed in the paper. Each of the points analysed is followed by some practical considerations.