+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Metoda indywidualnych przypadków jako technika dostrzegania problemów osób dorosłych

DOI: 10.34866/bmc0-vk34

Małgorzata FRANC ORCID: 0000-0002-0923-4538

Individual case method as a technique for recognizing problems of adults

Słowa kluczowe: metoda indywidualnych przypadków, studium przypadku, technika dostrzegania problemów, rodzina zastępcza, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Key words: individual case method, case study, problem recognition technique, foster family, family foster care coordinator.

Streszczenie: Metoda indywidualnych przypadków polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych. Metoda indywidualnych przypadków obejmuje dwa podstawowe komponenty:

1) studium przypadku, związane z rozpoznaniem sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki w kontekście problemu, które ma prowadzić do diagnozy społecznej i stać się podstawą opracowania planu pracy;

2) pracę z przypadkiem opartą na sformułowanym wspólnie z klientem (podopiecznym) planie pracy (pomocy), obejmującą działania o charakterze ratowniczym, kompensacyjnym lub terapeutycznym. Z myślą o podniesieniu efektywności pomocy rodzinom zastępczym w realizacji ich zadań wychowawczych wobec małoletnich oraz podniesieniu poziomu świadomości rodziców zastępczych w obszarze problemów z nimi samymi związanych metodę indywidualnego przypadku (etap: studium przypadku) wzbogacono techniką dostrzegania problemów T3/ZOOM.

Abstract: The individual case method is based on the analysis of individual human fates entangled in specific educational situations or on the analysis of specific phenomena of educational nature through the prism of individual human biographies with a focus on developing a diagnosis of a case or phenomenon in order to undertake therapeutic actions. The individual case method consists of two basic components:

1) case study related to the recognition of the internal and external situation of the individual in the context of the problem, which is to lead to social diagnosis and become the basis for the development of the work plan;

2) work with a case based on a help plan formulated jointly with a charge, including rescue, compensation or therapeutic measures. With a view to increasing the effectiveness of helping foster families in carrying out their educational tasks towards minors and raising the level of awareness of foster parents in the area of problems related to them alone, the individual case method (stage: case study) has been enriched by the technique of perceiving problems T3 / ZOOM.