+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Education of nurses in the prevention and treatment of asthma

Agnieszka GNIADEK, Beata JURKIEWICZ, Małgorzata KOŁPA, Wioletta BIESZCZAD

Edukacja pielęgniarek w zakresie profilaktyki i leczenia astmy

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, edukacja zdrowotna, poziom wiedzy, pielęgniarki.

Key words: bronchial asthma, health education, level of knowledge, nurses.

Streszczenie: Edukacja zdrowotna, realizowana w głównej mierze przez pielęgniarki jest jednym z podstawowych elementów leczenia astmy oskrzelowej. Celem pracy była ocena przygotowania pielęgniarek do pełnienia funkcji edukacyjnej w zakresie profilaktyki i leczenia astmy. Badaniem objęto 95 pielęgniarek zatrudnionych w jednym z małopolskich szpitali. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Większość badanych (67,4%) oceniła swoje przygotowanie do pełnienia funkcji edukatora na poziomie dobrym. Ponad połowa respondentek (56,8%) prezentowała przeciętny poziom wiedzy na temat astmy oskrzelowej. Znaczny odsetek pielęgniarek poświęcał na edukację pacjentów jedynie do 5 minut (34,7%). Dobrą wiedzę na temat astmy prezentowały najczęściej pielęgniarki w wieku 36–45 lat, z tytułem licencjata pielęgniarstwa i stażem pracy 11–30 lat (p < 0,05). Częściej bardzo dobrze oceniały swoje przygotowanie respondentki z najmłodszej grupy wiekowej (p < 0,05). Pielęgniarki w większości prezentowały przeciętny poziom wiedzy na temat astmy oskrzelowej i jej leczenia. Samoocena przygotowania do pełnienia funkcji edukatora za-leżała istotnie od wieku badanych pielęgniarek. Poziom wiedzy na temat astmy oskrzelowej determinowały takie zmienne jak wiek, staż pracy oraz wykształcenie.