+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Designing and planning training for employees of production companies based on FMEA results’ analysis

Jan REWILAK

Projektowanie i planowanie szkoleń dla pracowników firm produkcyjnych na podstawie wyników analizy FMEA

Słowa kluczowe: FMEA, analiza ryzyka, szkolenia operatorów.

Key words: FMEA, risk analysis, TWI, OJT, for operators training.

Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję oparcia procesu projektowania i planowania szkoleń dla pracowników firm produkcyjnych na wynikach wykonanej analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) procesu produkcyjnego. Analiza FMEA w zastosowaniu do procesu produkcyjnego (ang. PFMEA – Process FMEA) jest metodą analizy ryzyka, służącą do przewidywania i eliminacji problemów (głównie jakościowych) w procesie produkcyjnym przed jego uruchomieniem (na etapie projektowania), a następnie do ciągłej redukcji problemów w ramach ciągłego doskonalenia procesu po jego uruchomieniu. Metoda jest powszechnie stosowana w wielu firmach produkcyjnych różnych branż jako wymagany przez odbiorcę dowód gotowości do uruchomienia produkcji seryjnej nowego wyrobu. Najpowszechniej metoda stosowana jest obecnie wśród dostawców branży motoryzacyjnej zgodnie z wymaganiami ISO/TS 16949 stanowiącymi podstawę certyfikacji systemu zarządzania jakością. Uzyskany w ramach PFMEA opis źródeł ryzyk oraz wskaźniki ryzyka mogą być z powodzeniem wykorzystane dodatkowo do systematycznego projektowania i planowania szkoleń dla pracowników – uczestników procesu produkcyjnego – pod kątem redukcji głównych źródeł problemów jakościowych, które przypisuje się tzw. czynnikowi ludzkiemu. Opracowywany i okresowo aktualizowany w ten sposób plan szkoleń skutecznie redukowałby przyczyny problemów związane z aktualnie dominującymi zagrożeniami w procesie produkcyjnym, uwzględniając zabezpieczenia prowadzane w trakcie doskonalenia procesu, w tym zabezpieczenia eliminujące prewencyjnie wpływ „czynnika ludzkiego” poprzez rozwiązania prewencyjne typu „Poka-Yoke” (ang. error-proofing).