+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Educational poverty and transitions. A review of the German scientific discourse

Ubóstwo edukacyjne a tranzycje. Przegląd niemieckiego dyskursu naukowego

 

DOI: 10.34866/bx1k-rh83

Ewa Przybylska
ORCID: 0000-0001-8338-5484

 

Słowa kluczowe: ubóstwo edukacyjne, tranzycja, status społeczny, rynek pracy, badania empiryczne.

Key words: educational poverty, transition, social status, labor market. empirical research.

Streszczenie: Artykuł zawiera analizę niemieckich badań empirycznych nad tranzycją z systemu edukacji na rynek pracy. Oddaje on specyfikę niemieckiego dyskursu nad tą problematyką, która wynika z empirycznie ugruntowanego przekonania o całożyciowej trwałości relacji pomiędzy pochodzeniem i statusem społecznym jednostki a jej szansą na pomyślną karierę życiową, w tym efektywne tranzycje z jednego systemu do drugiego. Cechą charakterystyczną tego dyskursu jest zwrot ku problematyce nierówności społecznych, zwłaszcza nierówności szans, ubóstwa edukacyjnego i nieskuteczności polityki socjalnej i oświatowej oraz działań instytucji edukacyjnych i innych na rzecz wyrównania szans.

Abstract: The article contains an analysis of German empirical research on the transition from the education system to the labor market. It reflects the specificity of the German discourse on this issue, which results from the empirically grounded belief in the lifelong durability of the relationship between the origin and social status of an individual and their chance for a successful life career, including effective transition from one system to onother. A characteristic feature of this discourse is the shift towards the issues of social inequalities, especially inequality of opportunities, educational poverty and ineffectiveness of social and educational policies, especially activities of educational and other institutions aimed at equal opportunities.