+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Implementation of religious practices by students

Realizacja praktyk religijnych przez studentów

 

DOI: 10.34866/eace-yr86

Jerzy Stochmiałek ORCID: 0000-0001-6204-8905

Słowa kluczowe: praktyki religijne, aktywność religijna, studenci, uniwersytet

Key words: religious practices, religious activity, students, university

Streszczenie: W artykule, zaprezentowano wyniki badań nad wybranymi uwarunkowaniami aktywności religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów. Na gruncie polskim interesujące są m.in. Opracowania Centrum Badania Opinii Społecznej, w tym komunikat z badań nr 144 z dnia 24.11.2021 r. pt. Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa. Osobne miejsce w artykule zajmują wybrane fragmenty badań sondażowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Abstract: The article presents the results of research on selected determinants of religious activity, with particular emphasis on the group of students. In Poland, interesting are, inter alia, Studies by the Public Opinion Research Center, including the research communiqué No. 144 of November 24, 2021, entitled The religiosity of young people in comparison to the general public entitled The religiosity of young people compared to the general public A key part of the article is a summary of surveys conducted among students of the Faculty of Pedagogical Sciences of the Cardinal Stefan Wyszyński University.