+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Predyspozycje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczynek do planowania samodzielności zawodowej 

DOI: 10.34866/5k6g-6k86

Danie KUKLA ORCID: 0000-0003-1907-0933
Mirosław MIELCZAREK ORCID: 0000-0001-9096-0715


Słowa kluczowe: młodzież niedostosowana społecznie, nieletni, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, predyspozycje zawodowe, usamodzielnienie.

Key words: socially maladjusted youth, minors, youth educational center, professional predispositions, independence.

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest analizą materiałów źródłowych, jak również stanowi interpretacje badań własnych. Materiał dostarcza odpowiedzi na pytanie: jakie predyspozycje zawodowe związane ze środowiskiem pracy przejawia młodzież niedostosowana społecznie płci męskiej w wieku 17–18 lat? Badania mają charakter ilościowy utożsamiany z paradygmatem pozytywistycznym. Zrealizowano je przy pomocy metody sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki testu i wybranym odpowiednio wystandaryzowanym narzędziem badawczym składającym się z 50 stwierdzeń, do których została przyporządkowana trzystopniowa skala odpowiedzi. Projekt zrealizowano na terenie młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Dobór grupy badawczej był celowy, ponieważ stanowili ją niedostosowani społecznie chłopcy w wieku 17–18 lat, wobec których podejmowane są wzmożone działania związane z procesem usamodzielnienia. Zasadniczy materiał poprzedzono częścią teoretyczną analizującą planowanie kariery zawodowej.

Abstract: The article is an analysis of source materials as well as an interpretation of own research. The literature provides answers to the question of what professional predispositions related to the work environment are manifested by socially maladjusted male youth aged 17–18. The research is quantitative, equated with the positivist paradigm. It was carried out with the use of a diagnostic survey method based on a research tool consisting of 50 statements with a threepoint scale of answers. The project was carried out in a youth educational center. The selection of the research group was deliberate, because it was composed of socially maladjusted boys aged 17–18, towards whom increased activities related to the process of becoming independent are undertaken. The article contains a theoretical part analyzing the process of career planning.