+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

From ESP to CLIL and back again: on linguistic aspects in vocational training

DOI: 10.34866/5zjh-0w32

Zbigniew P. MOŻEJKO ORCID: 0000-0003-3098-906X

Od ESP do CLIL: w poszukiwaniu językowych aspektów kształcenia zawodowego

Słowa kluczowe: zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, kształcenie zawodowe, język angielski dla celów specjalistycznych, badanie potrzeb.

Key words: CLIL, Content and Language Integrated Learning, VET, Vocational education and training, ESP, English for Specific Purposes, needs analysis.

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest krytyczne przedstawienie dwóch podejść do nauczania języka angielskiego – nauczanie typu CLIL (czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo- językowe) oraz nauczanie typu ESP (czyli nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych). Część teoretyczna podzielona jest na dwie podczęści, z których każda poświęcona jest jednemu podejściu do nauczania. W drugiej części artykułu poświęconej aspektom językowym kształcenia przywołuję cechy języka angielskiego jako języka pomostowego (English as a lingua franca) oraz omawiam taksonomię efektywnego nauczania typu CLIL na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach holenderskich przez zespół Ricka de Graaffa (Graaff et al., 2006, 2007).

Abstract: The aim of the paper is to offer a critical comparison of approaches to English language instruction – two CLIL and ESP provision. The theoretical section falls into two parts, each devoted to one of the respective approaches. The latter section of the paper is devoted to linguistic aspects of instruction and bring to the readers’ attention the phenomenon of English as a lingua franca, followed by a presentation of a taxonomy of effective CLIL provision based on research carried out in schools in The Netherlands by Rick de Graaff and collaborators (Graaff et al., 2006, 2007).