+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Aktywność społeczna i kulturalna nauczycieli będących na emeryturze lub rencie

DOI: 10.34866/sk8x-bm53

Krzysztof Zajdel ORCID: 0000-0001-6479-1970

Social and cultural activity of retired teachers

Słowa kluczowe: aktywność społeczna, aktywność kulturalna nauczycieli emerytów i rencistów, aktywność twórcza.

Key words: social activity, cultural activity of retired teachers, creative activity.

Streszczenie: Aktywność społeczna i kulturalna to w życiu każdego człowieka ważna rzecz. Inaczej rozwija się ona, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, mamy dzieci i rodzinę, inaczej, kiedy przechodzimy na emeryturę lub rentę. W tym krótkim artykule odnoszę się do aktywności społecznej i kulturalnej seniorów, którzy byli nauczycielami. Rodzaj aktywności jest uzależniony nie tylko od indywidualnych preferencji, stanu zdrowia, posiadanego zasobu umiejętności społecznych, ale też w dużej mierze odzwierciedla kontekst społeczny wymiarów ludzkiego działania. Starałem się określić ten kontekst nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale również w badaniach pilotażowych na małej grupie respondentów. Porównałem emerytów i rencistów, którzy byli nauczycielami, a także emerytów i rencistów innych profesji zawodowych aniżeli nauczycielskiej. Na ile różnią się lub są podobni do siebie emeryci i renciści, których różniło miejsce pracy, jak odnajdują się w aktywności społecznej i kulturalnej? Mam nadzieję, że ten artykuł skłoni potencjalnych emerytów do refleksji, ale pozwoli również dostrzec obszary działalności, jaką sami mogliby rozwijać, będąc już na zasłużonej emeryturze.

Abstract: Social and cultural activity is important area of every person’s life. It develops differently when we are professionally active, and differently when we retire. In this short article I refer to the social and cultural activity of seniors who used to be teachers. Seniors choose different types of activities to follow according to their individual preferences, health, and social skills. However, the choice also reflects the social context of the dimensions of human action to a large extent. I tried to define this context not only in theoretical considerations, but also in pilot studies on a small group of respondents. I compared seniors who used to be teachers and those of other professions. Are retirees of different professions similar to each other? How do they find themselves in social and cultural activities? I hope the article will encourage seniors to reflect and look for areas of activity to engage in.