+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

CLIL methodology as a fusion of language learning and content acquisition. Implementation of CLIL in VET in Romania

DOI: 10.34866/chst-b796

Valentina STINGA ORCID: 0000-0001-5666-2511

Adina DUMITRU ORCID: 0000-0002-6841-8820

Metodologia CLIL jako potencjał łączenia nauki języków obcych i pozyskiwania wiedzy przedmiotowej. Wdrożenie CLIL w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Rumunii

Słowa kluczowe: edukacja dwujęzyczna, elastyczność, cele merytoryczne, cele językowe, CLIL, VET.

Key words: bilingual education, flexibility, content-related objectives, language-related objectives, CLIL, VET.

Streszczenie: Zjawisko globalizacji spowodowało zwiększenie współpracy i komunikacji między krajami i kulturami. W związku z tym kompetencje w językach obcych są uważane za niezbędne do skutecznego angażowania się i uczestnictwa w nowoczesnym życiu i społeczeństwie. Nauczanie języków obcych jest postrzegane jako podstawowy element kształcenia zawodowego w tym zglobalizowanym świecie. Natomiast dwojaki charakter metodologii CLIL, czyli połączenie nauczania języka obcego z nauczaniem przedmiotu zawodowego, wydaje się stanowić idealne środowisko zachęcające do dialogu między krajami bez żadnych ograniczeń. Ponadto wiadomo, że metodologia CLIL zwiększa potencjał łączenia nauki języków obcych i pozyskiwania wiedzy przedmiotowej, dzięki czemu CLIL wychodzi poza tradycyjny zakres celów merytorycznych i dąży również do celów językowych.

Abstract: The phenomenon of globalisation has resulted in an increased cooperation and communication across countries and across cultures. As a result, the competences in foreign languages are considered to be vital to successfully engaging and participating in modern life and society. The field of foreign language education is seen as fundamental in this globalized world and, in this context, the two fold nature of CLIL classrooms, i.e. the merging of a foreign language with content subject matter, seems to provide an ideal environment to encourage the dialogue between countries beyond any limits. Moreover, the CLIL technique is known to strengthen the potential for the fusion of language learning and content acquisition, making the CLIL classroom reach out beyond its traditional scope of content-related objectives and aiming for language-related objectives as well.