+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Non-standard higher education recipients as an important area of the university’s third mission. Examples of good practices of Polish and German universities

DOI: 10.34866/q2aq-w728

Daniel KUKLA ORCID: 0000-0003-1907-0933

Wioleta DUDA ORCID: 0000-0003-0984-304X

Słowa kluczowe: trzecia misja uniwersytetów, tranzyt, dobre praktyki, aktywizacja.

Key words: third mission of universities, transit, good practices, activation.

Streszczenie: Streszczenie. Artykuł dotyczy wdrażania przez uczelnie działań z zakresu trzeciej misji szkół wyższych, które obok działalności dydaktycznej, badawczej coraz częściej aktywizują lokalną społeczność i współpracują na jej rzecz. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie obecnego kierunku rozwoju i zakresu trzeciej misji uczelni poprzez krytyczną analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz prezentację dobrych praktyk z tego zakresu. W tym celu podjęto problem koncepcji tzw. trzeciej misji, a więc różnorodnych działań szkół wyższych dedykowanych określonym grupom. Celem towarzyszącym jest także chęć udzielenia odpowiedzi na pytanie o znaczenie trzeciej misji w strategiach zarządczych szkół wyższych w Polsce w odniesieniu do tradycyjnie wyodrębnionych misji akademickich – kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych. Uczelnie wyższe mogą i coraz częściej działają na rzecz społeczności lokalnej poprzez rozszerzanie swojej oferty dla różnych grup odbiorców, w tym dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to ważna inicjatywa z punktu widzenia społecznego, ponieważ pokazuje uczelnię jako miejsce dostępne dla wszystkich zainteresowanych, budynek, w którym przedszkolak i osoba starsza mogą czuć się dobrze i rozwijać. Działalność uczelni wpływa nie tylko na studentów i pracowników, ale kształtuje również społeczeństwo wiedzy. Możliwość dzielenia się swoim dorobkiem oraz inicjatywy na rzecz różnych grup społecznych pozwalają na budowanie kapitału społecznego, korzyści ekonomicznych i kulturowych, umożliwiają dyfuzję wiedzy.

Abstract: The article concerns the third mission activities implemented by universities, which activate local community and act on its behalf. The main goal of the article is to present current trends and scope of the third mission of universities through a critical analysis of domestic and foreign literature and presentation of relevant good practices. To this end, the concept of the third mission was discussed, i.e. various activities of universities dedicated to specific groups. The accompanying goal of the article is to answer the question about the importance of the third mission in management strategies of universities in Poland in relation to the traditional tasks of universities - education and research. Universities undertake initiatives for the benefit of the local community by involving various groups of recipients, including groups at risk of social exclusion. This is an important initiative from the social point of view because it changes the university into a place accessible to all interested, a building in which both a preschooler and an elderly person can feel good and develop. The third mission not only affects students and its employees, but also shapes the knowledge society, builds social capital, reaches economic and cultural benefits, and it allows the diffusion of knowledge.