+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Occupational preparation of paramedics in Poland for the implementation of contemporary objectives of health education

Arkadiusz Rutkowski, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew Łuszczki, Dorota Żółkowska, Ewa Dutkiewicz, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski

Przygotowanie zawodowe ratowników medycznych w Polsce do realizacji współczesnych celów edukacji zdrowotnej

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, ratownik medyczny, zdrowie.

Key words: health education, paramedic, health.

Streszczenie: Dzięki wiedzy z zakresu nauk medycznych i zdrowotnych wynikającej z wykształcenia i doświadczenia zawodowego ratownicy medyczni mają możliwość angażowania się w działania edukacyjne mające na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Celem pracy była ocena profesjonalnego przygotowania ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego do realizacji nowoczesnych założeń edukacji zdrowotnej. Badania skierowane były do ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego na terenie Radomia. Zastosowano w nich ankietę diagnostyczną jako metodę badawczą z wykorzystaniem anonimowego kwestionariusza przygotowanego przez autorów. Badanie ujawniło istotne braki i dysproporcje w profesjonalnym przygotowaniu ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego do realizacji edukacji zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu wykształcenia. Chociaż edukacja zdrowotna została wymieniona jako jedno z ustawowych zadań zawodowych ratowników medycznych w Polsce, zawodu tego nie można obecnie zdefiniować jako edukatora zdrowia w ścisłym znaczeniu tego terminu. Zwiększenie kompetencji w zakresie edukacji zdrowotnej wśród członków tej grupy zawodowej wymaga podjęcia odpowiednich środków organizacyjnych, przede wszystkim dotyczących modyfikacji programów nauczania w dziedzinie „ratownictwa medycznego”.