+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Career Paths of a Psychologist in Poland – Opportunities and Limitations

Justyna A. KACZMARCZYK, Monika SZPRINGER, Jaroslaw CHMIELEWSKI, Bogusława LACHOWSKA, Magdalena FLOREK ŁUSZCZKI

Ścieżki rozwoju w zawodzie psychologa w Polsce – możliwości i ograniczenia

Słowa kluczowe: zawód, aktywność zawodowa, psycholog, kształcenie ustawiczne.

Key words: profession, occupational activity, psychologist, lifelong learning.

Streszczenie: Praca zawodowa jest jednym z podstawowych obszarów aktywności dorosłego człowieka i wynika z przypisanych jednostce ról społecznych. Wybór profesji, zgodny z predyspozycjami, umiejętnościami, przygotowaniem i wykształceniem, daje gwarancję wykonywania zadań zawodowych na wysokim poziomie, a także obopólną satysfakcję – świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy. Polski współczesny rynek pracy jest bardzo prężny i elastyczny, między innymi dzięki zmianom, które zaszły w procesie transformacji ustrojowej. Obecnie statystyczny Polak planując karierę zawodową, zakłada, że kilka razy w ciągu jej trwania zmieni miejsce pracy, a także branżę. Studia na kierunku psychologia od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Praca w zawodzie psychologa, choć obostrzona jest pewnymi wymaganiami formalnoprawnymi, daje nieograniczone możliwości rozwoju na każdym etapie aktywności zawodowej i uzależniona jest głównie od motywacji, indywidualnych predyspozycji jednostki, do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Posiadanie wykształcenia psychologicznego pozwala na pracę nie tylko sensu stricte jako psycholog, ale także w wielu dziecinach pokrewnych, nie ograniczając przy tym możliwości zupełnego odejścia od zawodu. Celem artykułu jest ukazanie drogi kształcenia w zawodzie psychologa, możliwości rozwoju, a także omówienie ograniczeń w rozwoju zawodowym wynikających z braku stosownych legislacji prawnych.