+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2021 (Issue 2/2021)

Comment: Supporting the development of skills in the face of change

Komentarz: Wspomaganie rozwoju umiejętności obywateli w obliczu zmian.

 

Krzysztof Franciszek SYMELA

Work-based learning as a shift towards improved labour market skills in VET in Latvia 

Kształcenie w miejscu pracy drogą do poprawy umiejętności na łotewskim rynku pracy 

 

DOI: 10.34866/rzrx-ec43

Biruta SLOKA ORCID: 0000-0003-2129-053X
Ilze BULIGINA ORCID: 0000-0001-9005-9900

Read more ...

National and European skills competitions – the experience of Cyprus 

Krajowe i europejskie konkursy umiejętności – doświadczenia cypryjskie 

 

DOI: 10.34866/qc72-hz95

Małgorzata KOWALSKA ORCID: 0000-0001-9826-1660
Maria KNAIS ORCID: 0000-0002-9174-0682

Read more ...

Theoretical basis for curriculum development in Polish pedagogy between 1918 and 1939 

Teoretyczne podstawy tworzenia programów nauczania w polskiej pedagogice w latach 1918–1939 

 

DOI: 10.34866/4n76-yv69

Roman CEGLAREK ORCID: 0000-0001-6228-1950

Read more ...

Effectiveness of post-penitentiary support provided by the Pro Domo Integration Center in the opinion of inmates.  Reference to the results of own research

Skuteczność form wsparcia postpenitencjarnego realizowanego przez Centrum Integracji Pro Domo w opinii osadzonych – odniesienie do wyników badań własnych

 

DOI: 10.34866/heqz-8h05

Katarzyna GUCWA- PORĘBSKA ORCID: 0000-0003-0040-4526

Read more ...

Culture education among inmates in the context of social readaptation 

Edukacja kulturalna wśród osadzonych w kontekście readaptacji społecznej 

 

DOI: 10.34866/g9j5-0194

Barbara NOWAK ORCID: 0000-0002-5211-3643

Read more ...

Education as an important element of the professional and social rehabilitation of inmates 

Rola nauczania i dokształcania w readaptacji społeczno-zawodowej osadzonych 

 

DOI: 10.34866/nxmt-vg41

Gertruda WIECZOREK ORCID: 0000-0001-6717-9998

Read more ...

Midwife as a health educator. Activities of the Scientific Club of Maternity Care 

Rola położnej jako edukatora zdrowotnego. Działania studenckiego koła naukowego

 

DOI: 10.34866/bx9q-w213

Samanta KOZIELEC ORCID: 0000-0003-4299-7622
Justyna JAKIMIAK ORCID: 0000-0002-6963-5413
Klaudia MARSZAŁEK ORCID: 0000-0003-1609-9730
HUMAJ-GRYSZTAR ORCID: 0000-0002-7189-5695
Renata MADETKO ORCID: 0000-0003-1553-1536

Read more ...

Educational and professional plans of young people graduating from vocational upper secondary schools, based on own research 

Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych 

 

DOI: 10.34866/8df2-pw45

Monika MAZUR-MITROWSKA ORCID: 0000-0002-4204-0858

Read more ...

Out-of-school institutions supporting the student in educational and professional choices 

Pozaszkolne instytucje wspomagające ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych Out-of-school institutions supporting the student 

 

DOI: 10.34866/zw11-r763

Witold PIETRUK ORCID: 0000-0002-9645-9873

Read more ...

Guidelines for counselling work with families of gifted children 

Kierunki pracy poradniczej z rodzinami dzieci zdolnych 

 

DOI: 10.34866/96yw-8s68

Małgorzata STAŃCZAK ORCID: 0000-0001-6587-257X

Read more ...

The subjectivity of the family in local government  

Podmiotowość rodziny w samorządzie terytorialnym

 

DOI: 10.34866/c784-8p61

Józef MŁYŃSKI ORCID: 0000-0003-2475-9658

Read more ...

SELFIE – a tool designed to help schools embed digital technologies into teaching, learning and assessment 

SELFIE dla szkół – narzędzie ewaluacji wdrożenia technologii cyfrowych w szkołach 

 

DOI: 10.34866/gr8c-9a72

Justyna WIŚNIEWSKA ORCID: 0000-0003-3267-4010
Maria TRZCIŃSKA-KRÓL ORCID: 0000-0002-7018-1922

Read more ...

Studying Commodity Science – Peculiarity, Requirements, Premises of Choice 

Studia towaroznawcze – specyfika, wymagania, przesłanki wyboru 

 

DOI: 10.34866/z0xf-5p38

Małgorzata LOTKO ORCID: 0000-0002-3704-1119

Read more ...

Foreign language learning strategies and environmental factors

Strategie uczenia się języka obcego a czynniki środowiskowe

 

DOI: 10.34866/ahj3-xb43

Magdalena KOLBER ORCID: 0000-0002-8227-5475

Read more ...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Read more ...