+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Aktywność edukacyjna kobiet w wieku 90+

DOI: 10.34866/jq7c-vz03

Katarzyna Białożyt ORCID: 0000-0001-7047-5763

Learning activity of women aged 90+

Słowa kluczowe: aktywność edukacyjna, osoby starsze, długowieczność, determinanty aktywności edukacyjnej.

Key words: learning activity, elderly people, longevity, determinants of learning activity.

Streszczenie: W artykule skoncentrowano się na edukacji kobiet po 90 roku życia, określanych jako osoby długowieczne. Podjęto próbę wskazania determinant podejmowania aktywności edukacyjnej i barier, które sprzyjają ograniczeniu zaangażowania w omawianą formę aktywności. Badania przeprowadzono w paradygmacie jakościowym z wykorzystaniem wywiadu fokusowego. Badaną grupę stanowiło 10 kobiet powyżej 90 roku życia. Główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: Jak przedstawia się aktywność edukacyjna kobiet w wieku 90+?

Abstract: The paper focuses on the education of women over 90 years old, referred to as long-lived people. An attempt was made to indicate the determinants of undertaking learning activities of those women and barriers they encounter. The research was conducted in a qualitative paradigm using a focused interview. The study group consisted of 10 women over 90. The main research problem was formulated in the question: ‘What is the learning activity of women over 90?’