+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Starość w percepcji społecznej

DOI: 10.34866/yq1b-7083

Aldona Małyska ORCID: 0000-0002-2859-2146

Old age in social perception

Słowa kluczowe: starzenie się, starość, stereotypy, solidarność pokoleń, integracja międzypokoleniowa.

Key words: ageing, old age, stereotypes, solidarity between generations, intergenerational integration.

Streszczenie: Analizy demograficzne wskazują na postępujący i powszechny proces starzenia się społeczeństw, u którego podstaw leżą dwa zjawiska: z jednej strony wydłużające się życie ludzkie, a z drugiej spadek liczby narodzin. Okolicznością, która nie istniała nigdy wcześniej w tak dużym wymiarze, jest możliwość spotkania ze sobą przedstawicieli kilku pokoleń. Niesie to w sobie niewątpliwą wartość, ale jednocześnie stawia liczne wyzwania, zwłaszcza w zakresie wzajemnych zobowiązań i solidarności międzypokoleniowej. Jakość relacji społecznych zależy od tego, w jaki sposób przedstawiciele poszczególnych generacji ustosunkowują się wobec siebie. Najbardziej skomplikowana wydaje się sytuacja najstarszych członków społeczeństwa, ponieważ to oni najczęściej spotykają się z dyskryminacją uwarunkowaną wiekiem. W artykule zaprezentowano wyniki badań sondażowych, których celem było poznanie opinii przedstawicieli różnych grup wiekowych na temat starzenia się i starości oraz miejsca osób starszych w przestrzeni społecznej. Uzyskane dane empiryczne pozwoliły także na określenie czynników różnicujących to ustosunkowanie w grupie badanych osób.

Abstract: Demographic analyses indicate an ongoing and global process of ageing of societies, which results from two phenomena, on the one hand rising life expectancy, on the other declining birth rate. A circumstance that has never existed before in such a large dimension is the possibility of interaction among representatives of several generations. This is of an unquestionable value, but at the same time poses numerous challenges, particularly in terms of mutual obligations and intergenerational solidarity. The quality of social relationships depends on how representatives of each generation respond to each other. The most complex situation seems to be that of the oldest members of the society. It is them who most often experience age discrimination. The article presents the results of a survey conducted to obtain the opinions of representatives of various age groups on ageing and old age, as well as the place of the elderly in social space. The collected empirical data also enabled the author to determine the factors differentiating opinions within the respondent group.