+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Aktywizacja zawodowa skazanych centrową dymensją urzeczywistnienia paradygmatu społeczno-personalistycznego w warunkach systemu izolacyjno-dyscyplinarnego

DOI: 10.34866/z1hx-m774

Kazimierz PIERZCHAŁA ORCID: 0000-0001-9972-943X

Professional activation of those sentenced by the centrality of the attainment of the social-personalistic paradigm in the conditions of the isolation and disciplinary system

Słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, paradygmat społeczno-personalistyczny, integralny rozwój, potrzeba hubrystyczna, koherencji oraz wspólnotowości, system penitencjarny.

Streszczenie: Zagadnienie aktywizacji zawodowej skazanych zostało opracowane na podstawie wnioskowania właściwego sceptycyzmu krytycznego i scjentyzmu poznawczego oraz własnych badań terenowych, przeprowadzonych w 2018 roku w zakładzie karnym w Opolu Lubelskim na grupie 56 osadzonych, przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego. Ze względu na okoliczności występowania zmiennych przedziałowych oraz korelacji liniowych można było zastosować współczynnik iloczynowej zależności Pearsona. Szkoła w badanym zakładzie karnym realizuje koncepcję pracy ukierunkowanej na rozwój słuchaczy, sprzyjającą resocjalizacji poprzez działania zgodne z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją prac, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły i ustalony wspólny z uczniami plan realizowania procesów edukacyjnych, promujących ich wartość dla integralnego rozwoju osobowości skazanych. W trzeciej części artykułu opisane zostało ustawiczne kształcenie skazanych, przy zachowaniu paradygmatyczności społeczno-personalistycznej. Artykuł zakończony został kilkoma regułami korygującymi dla praktyki penitencjarnej.

Key words: professional activation, social-personalistic paradigm, integral development, need for hubristism, coherence and community, penitentiary system.

Abstract: The issue of professional of convicts was developed on the basis of inferring the relevant critical skepticism and cognitive thesis and own field research, carried out in 2018 at the prison in Opole Lubelskie, on a group of 56 prisoners, using the diagnostic survey method. Due to the circumstances of the occurrence of interval variables and linear correlations, the Pearson dependence ratio could be applied. The school in the penal institution realizes the concept of work aimed at the development of students, conducive to resocialization through actions consistent with the own conception of work adopted by the teaching council, taking into account the students’ development needs, the specificity of the school’s work and the plan of educational processes established together with students, promoting their value to the integral personality development of convicts. The third part of the article describes the continuing education of convicts while maintaining the socio-personal paradigm. The article was ended with several corrective rules for penitentiary practice.