+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Prawo do poufności pacjenta w zawodzie ratownik medyczny

DOI: 10.34866/gj64-dt63

Katarzyna KOWALIK ORCID: 0000-0003-4578-8965

Patient confidentiality in the profession of a paramedic

Słowa kluczowe: ratownik medyczny, zawód, tajemnica zawodowa, prawa pacjenta, prawo do tajemnicy informacji.

Streszczenie: W artykule przeanalizowano i zbadano relacje pomiędzy wykonywaniem zadań zawodowych przez ratownika medycznego a prawem pacjenta do poufności medycznej. Celem analizy i badań jest szeroko pojęta edukacja osób należących do zawodu ratownik medyczny, a także przybliżenie obowiązków, jakie nakłada na nie prawo polskie. Zastosowano metody badawcze: analiza dokumentów, analiza indywidualnych przypadków, obserwacja i wywiad. Ukazano przykłady sytuacji, w których ratownik medyczny może posiąść informacje intymne o pacjencie. Wymieniono i opisano zdarzenia wyłączenia obowiązku zachowania tajemnicy informacji. Wyszczególniono okoliczności, w których ratownik medyczny informuje osoby trzecie o stanie zdrowia pacjenta bez jego wiedzy, a także z jego wiedzą i wyjaśniono okoliczności konieczności takiego postępowania. Zauważono, iż jest wiele regulacji w stosunku do ratownika medycznego, dotyczących obowiązku zachowania poufności medycznej, jednak są one umieszczone w różnych aktach oraz nie są kompletne. Stwierdzono, iż ratownik medyczny ma bezwzględny obowiązek do zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem, o których dowiedział się, wykonując czynności zawodowe.

Key words: medical rescue worker, law, patient’s rights, right to confidential information, professional secrecy.

Abstract: The article presents the relationship between the performance of professional tasks by a medical rescue worker and the patient's right to medical confidential documentation. The objective of the article is to educate people on performing the profession of medical rescue workers as well as the presentation of their duties indicated by Polish law. Research methods used: document analysis, individual case analysis, observation and interview. It was shown a multitude of situations in which a medical rescue worker can acquire confidential information about a patient. Events which exclude the obligation of confidentiality have been listed and described. Situations, in which it is not necessary to preserve the secrets of information, were listed. Moreover, the author listed situations in which a third-party is informed by a medical rescue worker about the patient's state of health without his knowledge, as well as with his knowledge and the conditions of such behaviour were explained. The author underlined that there are many regulations on the confidentiality, which concern the medical rescue worker profession, but they are included in various legal acts or they are not complete. It was found that a medical rescue worker is absolutely obliged to keep confidential information related to the patient, which were acquired while performing professional tasks.