+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Charakterystyka podejścia do pracy przedstawicieli pokolenia Z – praca w systemie wartości młodych. Cz. 1

DOI: 10.34866/j3z5-5633

Daniel KUKLA ORCID: 0000-0003-1907-0933

Marta NOWACKA ORCID: 0000-0003-2161-0935

Characteristics of the approach to work of representatives of the generation Z – work in the system of young values. Part 1

Słowa kluczowe: pokolenie Z, wartości, praca, postawy, przedsiębiorczość.

Streszczenie: Opracowanie stanowi część pierwszą charakterystyki podejścia do pracy wybranej grupy przedstawicieli pokolenia Z. Próba owej charakterystyki dokonana została w oparciu o analizę literatury przedmiotu, badań wtórnych oraz badań własnych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące wartości cenionych przez młodzież z pokolenia Z. Wskazano również, jakie miejsce w systemie wartości badanej grupy respondentów zajmuje praca zawodowa.

Key words: generation Z, vaules, work, attitudes, entrepreneurship.

Abstract: The study is the first part of the characteristic of approach to the work of a selected group of representatives of the Z generation. An attempt to present this approach was made on the basis of an analysis of the literature, secondary research and own research. On this basis, conclusions regarding the values valued by the youth from the Z generation were formulated. It was also indicated which place in the system of values of the surveyed group of respondents occupational work.