+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Założone a pożądane kompetencje menedżerów. Wstępne wyniki badań w branży hotelarskiej

DOI: 10.34866/czef-da55

Krzysztof Brzostek ORCID 0000-0003-3621-5081

Anna Walulik ORCID 0000-0002-5607-6974

Between assumed and desired competences of managers. Preliminary results of research in the hotel industry

Słowa kluczowe: kompetencje, uczenie się przez całe życie, organizacja zorientowana na wiedzę, zarządzanie wiedzą, luka kompetencyjna.

Key words: competences, lifelong learning, knowledge-oriented organization, knowledge management, competence gap.

Streszczenie: Kształtowanie i realizacja polityki szkoleniowej w przedsiębiorstwie przynosi korzyści organizacji, wspomagając proces budowania pozytywnego wizerunku i pozycji na konkurencyjnym rynku. Jednocześnie szkolenia pozwalają pracownikowi podnosić swoją wartość na rynku pracy, a co za tym idzie wpływać na wzrost motywacji pracownika. Organizacja oparta na wiedzy, jak również funkcjonowanie w ramach organizacji „pracowników wiedzy” wiąże się z odmiennym spojrzeniem na kwestie kompetencji czy zmianami charakteru pracy kadry menedżerskiej. Istotną rolę odgrywa kształtowanie kapitału pracowniczego traktowanego jako aktywa o charakterze strategicznym. Jednym z ważnych elementów w tym procesie pozostaje umiejętność zdobywania przez pracowników profesjonalnej wiedzy pozwalającej na rywalizowanie na konkurencyjnym rynku. Skuteczne zarządzanie oraz funkcjonowanie w tak konkurencyjnej gospodarce, jaką jest branża hotelarska, gwarantuje wykształcony menedżer, który potrafi wykorzystać wiedzę do podejmowania decyzji personalnych i gospodarczych. Ewoluujące warunki funkcjonowania na rynku usług hotelarskich wymagają dostosowania się do tych zmian poprzez edukację i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

Abstract: Implementing training policy in the enterprise brings unquestionable benefits to the organization. It usually supports the process of building a positive image and market position of the institution. At the same time, in-company training allows employees to increase their professional, and thus increase their motivation for work. A knowledge-based organization as well as the presence of “knowledge workers” within the organization involves a different view of competences i.e. the employee capital is perceived as strategic assets. During training employees acquire professional knowledge that enables effective company management in every industry, especially hotel industry. A well trained manager who makes apt personnel and economic decisions guarantees competitiveness. Changes on the hotel services market require adaptation through training and continuous improvement of skills.