+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach budowlanych

DOI: 10.34866/1rmk-bj56

Krzysztof Symela ORCID: 0000-0001-9586-6349

Ireneusz Woźniak ORCID: 0000-0002-8844-7768

Sectoral Qualifications Framework as a tool supporting HR management in construction enterprises

Słowa kluczowe: kwalifikacje, kompetencje, stanowisko pracy, branża budowlana, Polska Rama Kwalifikacji, Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sektorze Budownictwo (SRK-Bud).

Key words: qualifications, competences, workplace, construction industry, Polish Qualifications Framework (PQF), Sectoral Qualifications Framework for the Construction Industry (SQFC).

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wybrane wyniki badań prowadzonych w wiodących na rynku przedsiębiorstwach branży budowlanej w kontekście możliwości praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sektorze Budownictwo (SRK- Bud) jako narzędzia wspomagającego zarzadzanie zasobami ludzkimi. Pilotażowe wdrożenie SRK-Bud miało miejsce w firmach: BUDIMEX S.A. oraz HOCHTIEF Polska i prowadzone było w ramach projektu systemowego realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 – Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji).

Abstract: The article presents the results of the research conducted in leading construction enterprises. The research concerned the practical use of the Sectoral Qualifications Framework for the Construction Industry (SQFC) as a tool supporting HR management. The pilot implementation of SQFC took place in BUDIMEX S.A. and HOCHTIEF Poland as part of the project conducted by the Educational Research Institute “Supporting the first stage of implementation of the Integrated Qualifications System at the central administration level and institutions granting qualifications and ensuring the quality of awarding qualifications” co-financed from the European Social Fund under the Operational Program Knowledge, Education, Development (Priority II: Effective public policies for the labor market, economy and education, Measure 2.13 - Transparent and coherent National Qualifications System).