+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Aktywność zawodowa a jakość życia osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności

DOI: 10.34866/na42-2811

Katarzyna Nowak ORCID: 0000-0003-2031-3074

Professional activity and the quality of life of people with various degrees and types of disability

Słowa kluczowe: jakość życia, aktywność zawodowa, niepełnosprawność.

Key words: quality of life, professional activity, disability.

Streszczenie: Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest jakość życia osób aktywnych zawodowo z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Zbadano łącznie 119 osób, wśród których wyodrębniono grupy badanych z niepełnosprawnością ruchową, somatyczną i psychiczną oraz lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zastosowano Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia Schalocka w polskiej adaptacji Jurosa. Uzyskane wyniki badań pokazują, iż badane grupy cechuje podobny, przeciętny poziom ogólnej jakości życia, natomiast w ramach poszczególnych jego wymiarów najniżej oceniają jakość życia osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Abstract: The subject of the research is the quality of life of people with various degrees and types of disabilities who are professionally active. A total of 119 people took part in a survey. The respondents comprised of people with physical, somatic and mental disabilities as well as mild and moderate disabilities. Schalock’s Sense of Life Quality Questionnaire was used in the Polish adaptation of Juros. The obtained results show that the studied groups experience a similar average level of overall quality of life. However, within its individual dimensions, the quality of life of people with mobility disabilities and people with moderate disabilities was assessed the lowest.