+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Uczeń z chorobą przewlekłą – wyzwanie dla nauczyciela współczesnej szkoły

DOI: 10.34866/pj8t-by24

Anna Bochenek ORCID: 0000-0002-7481-1936

Anna Grabowiec ORCID: 0000-0002-2096-649X

A student with a chronic disease – a challenge for a modern school teacher

Słowa kluczowe: uczeń z chorobą przewlekłą, choroby przewlekłe, nauczyciel, szkoła.

Key words: student with chronic disease, chronic diseases, teacher, school.

Streszczenie: W ostatnich latach zwiększa się populacja dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi, a wyniki badań wyraźnie pokazują, że choroba dziecka jest czynnikiem, który znacznie wpływa na jego funkcjonowanie w roli ucznia. Stawia to nauczycieli wobec nowych zadań, do realizacji których niezbędna jest wiedza o chorobach. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących poziomu wiedzy nauczycieli wychowania fizycznego niezbędnej do pracy z dziećmi z chorobami przewlekłymi. Badania przeprowadzono wśród 172 nauczycieli wychowania fizycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo iż większość nauczycieli zna najbardziej typowe objawy poszczególnych chorób oraz czynniki zaostrzające symptomy chorobowe (zwłaszcza w odniesieniu do chorób najczęściej spotykanych, takich jak astma i cukrzyca), to mają oni wiele obaw w związku z uczestnictwem dziecka z chorobą przewlekłą w prowadzonych przez siebie lekcjach.

Abstract: In recent years, the population of children and adolescents with chronic diseases has increased, and the results of research clearly show that child’s disease is a factor that significantly affects its functioning as a student. This puts teachers in the face of new tasks that require knowledge about chronic diseases. The article presents the results of own research, which illustrate the level of knowledge of physical education teachers necessary to work with children with chronic diseases. The study was conducted among 172 physical education teachers, using the authors’ questionnaire. The obtained results indicate that despite the fact that most teachers know the most common symptoms of particular diseases (especially in relation to asthma and diabetes); they have many fears about the participation of a child with a chronic disease in their classes.