+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Doświadczenie awansu zawodowego w narracjach kobiet, które odniosły sukces zawodowy. Analiza w perspektywie koncepcji uczestnictwa społecznego

DOI: 10.34866/p7gf-9j45

Ewa Arleta Kos ORCID: 0000-0003-3009-7360

Experiencing professional advancement in the narratives of successful women. Analysis in the perspective of the concept of social participation

Słowa kluczowe: badania jakościowe, wywiad narracyjny, uczestnictwo społeczne kobiet, kariera zawodowa kobiet, awans zawodowy kobiet.

Key words: qualitative research, narrative interview, women’s social participation, women’s professional career, women’s professional advancement.

Streszczenie: W artykule autorka prezentuje fragment swoich badań odnoszących się do uczestnictwa społecznego kobiet, które odniosły sukces zawodowy. Koncentruje się na omówieniu doświadczeń, zrekonstruowanych za pomocą metody wywiadu narracyjnego, związanych z awansem zawodowym. Doświadczenia omówione zostały w świetle koncepcji uczestnictwa społecznego J. Piekarskiego. W pierwszej części opracowania przedstawiona została definicja pojęcia „kariera zawodowa”. Następnie zrekonstruowano typy uwarunkowań doświadczania awansu zawodowego i omówiono je w kontekście dominujących w narracjach reguł uczestnictwa społecznego z akcentem na wpisany w nie proces autokreacji, ciągłego uczenia się w wymiarze formalnym i nieformalnym, doskonalenia się.

Abstract: The article focuses on the professional advancement of Polish women who have achieved professional success in areas culturally reserved for men. Their experiences have been reconstructed using the narrative interview method and discussed in the light of J. Piekarski’s concept of social participation. The first part of the article presents the definition of “professional career“. Then, the author reconstructs the types of conditions for experiencing professional advancement and discusses them in the context of social participation that dominates in narratives.