+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich. Studium porównawcze

DOI: 10.34866/x5hm-sk59

Monika MAZUR-MITROWSKA ORCID: 0000-0002-4204-0858

Kinga DZIWAŃSKA

Burnout syndrome of teachers employed in primary and secondary schools. Comparative study

Słowa kluczowe:wypalenie zawodowe, wyczerpanie psychofizyczne, rozczarowanie, kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna, nauczyciele.

Streszczenie: Artykuł porusza tematykę wypalenia zawodowego nauczycieli. Stanowi wycinek szerszych badań empirycznych przeprowadzonych wśród pedagogów szkół średnich i podstawowych. Do badań zaprezentowanych w tym studium wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ. Wyniki badań pokazały dość silne natężenie wypalenia zawodowego w tej grupie zawodowej. Ogólnie, bardziej „wypaleni” okazali się nauczyciele ze szkół średnich.

Key words: burnout, psychophysical exhaustion, disappointment, social competence, emotional intelligence, teachers.

Abstract: The article refers to the issue of teacher burnout. It is a fragment of a broader empirical study that was conducted among secondary and primary school teachers. The research presented in this study was based on: LBQ Occupational Burnout Questionnaire. The results of the research showed quite strong intensity of professional burnout in this professional group. Generally, teachers from secondary school are burned out more.