+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich. Studium porównawcze

DOI: 10.34866/wwyj-gv50

Emilia MAZUREK ORCID: 0000-0002-2132-8756

Tomasz STĘPIEŃ

Adults' in the area of educational activity and the development of key competences

Słowa kluczowe:edukacja dorosłych, edukacja pozaformalna, kompetencje kluczowe, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, potrzeby, społeczność lokalna.

Streszczenie: W ramach konkursu „Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji”, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2017–2018, zrealizowano trzy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w efekcie których powstało 50 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Polsce. Celem LOWE jest organizowanie pozaformalnej edukacji dorosłych w ich najbliższym otoczeniu. W artykule przedstawiono założenia metodologiczne oraz wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”, którego Beneficjentem była Politechnika Wrocławska. Celem badań była diagnoza potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych tworzących społeczność lokalną, w której planowano utworzyć LOWE. W ramach badań przeprowadzono analizę dokumentów oraz 40 zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem potencjalnych odbiorców oferty LOWE i specjalistów reprezentujących instytucje działające w otoczeniu LOWE. Wyniki badań posłużyły do przygotowania wstępnej oferty edukacyjnej 20 LOWE usytuowanych na obszarach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Key words: adult education, non-formal education, Local Center of Knowledge and Education, needs, local community.

Abstract: As part of the competition „Increasing the access of adults to various forms of lifelong learning by preparing schools to become Local Centers of Knowledge and Education” announced by the Ministry of National Education, in 2017–2018 three projects funded by the European Union and country budget were implemented. As a result of the projects 50 Local Centers of Knowledge and Education were opened in Poland. The aim of them is organizing non-formal education for adults in their nearest environment. The article presents methodology and results of the research conducted as part of the project “Academy of Necessary Knowledge – a new face of the school as a Local Center of Knowledge and Education”, which the Beneficiary was Wroclaw University of Science and Technology. The aim of research was to diagnose the needs of adults in the area of education activity and key competences’ development. The research was performed based on the formal documents analysis and 40 focus interviews with adults (potential learners) and specialists from the institutions in their nearest environment. The results were used to prepare educational offer in 20 Local Centers of Knowledge and Education situated in urban and rural areas.