+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

(Nie)równowaga na rynku pracy w ujęciu popytowym – analiza ofert pracy

DOI: 10.34866/418f-6m89

Łukasz ARENDT ORCID: 0000-0002-0596-0196

Ewa FLASZYŃSKA ORCID: 0000-0003-1554-1400

(Im)balance on the labour market in terms of demand – analysis of job offers

Słowa kluczowe:rynek pracy, internetowe oferty pracy, nierównowaga popytowa.

Streszczenie: Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat specyfiki i struktury ofert pracy dostępnych w Internecie przez pryzmat oceny skali nierównowagi polskiego rynku pracy. Dane do analiz pochodzą z CBOP oraz autorskiego Systemu Internetowych Ofert Pracy (SIOP) opracowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i obejmują lata 2017–2018. Artykuł omawia aktualne trendy występujące na polskim rynku pracy. Przedstawia charakterystykę ofert pracy dostępnych w zasobach publicznych służb zatrudnienia (PSZ), a także internetowych ofert pracy zgromadzonych w SIOP. Wnioski z analiz wskazują na występowanie nierównowagi o charakterze niedoboru podaży, a także zmiany strategii rekrutacyjnych przedsiębiorstw, które coraz częściej sięgają po usługę pośrednictwa pracy świadczoną przez publiczne służby zatrudnienia.

Key words: labour market, online job offers, demand-side disequilibrium.

Abstract: The goal of the paper is to systematise knowledge about the characteristics and structure of online job offers in the light of the scale of the imbalance of the Polish labour market. The analysis is based on data from CBOP and the System of Online Job Offers (SIOP) developed by the Institute of Labour and Social Studies and covers the years 2017–2018. The paper discusses actual trends on the Polish labour market. It presents the characteristics of job offers available in public resources of employment services as well as online job offers collected in SIOP. The conclusions point to the existence of supply-side disequilibrium on the Polish labour market as well as significant changes in the enterprises’ recruitment strategies that are more and more interested in the job placment service provided by PES.