+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Developing motivation in the foreign language classroom among senior learners

DOI: 10.34866/4v50-jd79

Marek DERENOWSKI ORCID: 0000-0002-9615-5845

Rozwijanie motywacji osób starszych w klasie językowej

Słowa kluczowe: senior, uczenie się języka, motywacja, uczenie się przez całe życie, edukacja seniorów.

Streszczenie: Świat dookoła nas się starzeje, a średnia długość życia zwiększa się w wielu krajach na całym świecie. Te zjawiska niewątpliwie stwarzają nowe wyzwania i wymuszają transformację świata, jaki dzisiaj znamy. Jedną ze sfer, która wymaga zmian, jest edukacja, która musi dostosować się do seniorów (55+). Co prawda uczenie się przez całe życie nie jest całkowicie nowym konceptem, ponieważ mówiono o nim już w starożytnej Grecji. Jednakże, nowy rodzaj ucznia wymaga nowego podejścia i modyfikacji w procesie edukacyjnym. Dla seniorów edukacja ma często charakter kompensacyjny, nadrabianie straconych okazji, spotykanie nowych osób, podtrzymywanie społecznych kontaktów. Wielu seniorów rozpoczyna naukę dla lepszej stymulacji mózgu. Co więcej, starsi uczniowie prawdopodobnie wykształcili strategie uczenia się, które pozwalają im radzić sobie efektywnie w innych kontekstach. Artykuł opisuje pojęcie uczenia się przez całe życie i wybrane aspekty uczenia się seniorów w kontekście nauki języka obcego. Badanie przedstawione w artykule skupiało się na czynnikach motywacyjnych i demotywacyjnych w edukacji seniorów. Uzyskane wyniki wskazują na afektywne (lęk językowy, pewność siebie) i społeczne (opinia innych uczestników, publiczne wystąpienie) czynniki, które mają decydujący wpływ na proces motywacyjny.

Key words: senior, language learning, motivation, lifelong learning, senior education.

Abstract: The world is aging and life expectancy is extending among world societies. These phenomena undoubtedly create new challenges and result in transformation of the world as we know it. One of the spheres that needs a new approach is education which has to adjust to senior learners who are over 55 years old. Lifelong learning is not a new concept, as it originates from ancient Greece. However, new type of students require new approach and modifications in the educational process. For senior learners education often has compensatory features, e.g. making up for missed opportunities; meeting people and maintaining or developing social contacts. Many seniors attend education in older age simply to have their brain stimulated. Furthermore, older learners may have already developed learning strategies that have served them well in other contexts. The article presents the concept of lifelong learning and selected issues related with senior education in foreign language learning context. The study included in the article aimed at investigating motivational and demotivational factors in senior education. The obtained results point to affective (e.g. anxiety, self-esteem) and social (e.g. opinion of other learners, public performance) factors as the dominating factors in motivational process.