+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Edukacja dorosłych jako element oferty pomorskich gospodarstw agroturystycznych

DOI: 10.34866/meb2-6339

Anna WIŚNIEWSKA ORCID: 0000-0001-5925-330X

Adult education offered by Pomeranian agrotourism

Słowa kluczowe: zagrody edukacyjne, edukacja dorosłych, agroturystyka.

Streszczenie: Województwo pomorskie z uwagi na swoje nadmorskie położenie i unikalne walory środowiskowe posiada doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki. W warunkach dużej konkurencji rynkowej pomorscy rolnicy dostrzegli możliwość rozwoju swoich gospodarstw poprzez działalność edukacyjną, czego przejawem było przystąpienie 21 podmiotów do powstałej w 2011 roku Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. W ramach Sieci pomorskie zagrody przygotowały szeroką ofertę programów edukacyjnych adresowana do różnych grup wiekowych odbiorców. Blisko 85% opracowało programy kierowane do osób dorosłych zainteresowanych szeroko rozumianą edukacją wiejską. Pomorskie zagrody oferują dorosłym gościom zajęcia edukacyjne ukazujące życie na wsi, pracę rolnika, procesy produkcji i pozyskiwania żywności, opiekę nad zwierzętami gospodarskimi itp. Ponadto dużym zainteresowaniem gości cieszą się programy z zakresu edukacji regionalnej związanej z dziedzictwem kulturowym wsi (rękodzieło, sztuka ludowa), edukacji kulinarnej, ekologicznej i prozdrowotnej. Najczęściej działania edukacyjne organizowane są jako jednodniowe zajęcia grupowe, warsztatowe dostosowane do wymagań określonych grup turystów. Zakres oferty oraz jej cena ustalane są każdorazowo z organizatorami. Funkcję przewodników prowadzących zajęcia pełnią gospodarze, rzadziej zatrudnieni nauczyciele. Zainteresowanymi edukacją dorosłych w pomorskich zagrodach są przede wszystkim pracownicy i członkowie instytucji i organizacji wspierających rolnictwo i nastawionych na rozwój obszarów wiejskich. Ponadto podopieczni ośrodków pomocowych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Celem opracowania jest analiza oferty edukacyjnej w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych kierowanej do osób dorosłych. Do realizacji celów posłużono się analizą literatury przedmiotu oraz wynikami ogólnopolskich badań, a także wnioskami wypływającymi z badań własnych (sondażowych) prowadzonych na terenie województwa pomorskiego w latach 2017–2019.

Key words: educational farms, adult education, agro-tourism.

Abstract: Due to its coastal location and unique environmental qualities, the Pomeranian Voivodship has excellent conditions for the development of agro-tourism. In the face of high market competition, Pomeranian farmers noticed the possibility of developing their undertakings through educational activities, which was manifested in the accession of 21 entities to the National Network of Educational Farms established in 2011. As part of the Network, Pomeranian farms have prepared a wide range of educational programs addressed to different age groups of clients. Nearly 85% have developed programs targeted at adults interested in broadly understood rural education. Pomeranian farms offer to adult guests educational classes showing rural life, farmer's work, food production and extraction of food, care for farm animals, etc. In addition, programmes in the field of regional education related to the cultural heritage of the village (handicrafts, folk art) are of great interest to guests as well as culinary, ecological and health education classes. Most often, educational activities are organized as one-day group and workshop activities tailored to the requirements of specific groups of tourists. The scope of the offer and its price are agreed with organizers. Farmers, less frequently employed teachers, play the role of guides conducting classes. Those interested in adult education in Pomeranian farms are primarily employees and members of institutions and organizations supporting agriculture and oriented towards rural development. In addition, those under care of aid centres, associations and foundations working for the benefit of disabled people and the elderly. The aim of the study is to analyse the educational offer of Pomeranian agro-tourist undertakings targeted at adults. To achieve the goals, the analysis of the literature on the subject and the results of nationwide research were used, as well as conclusions resulting from my own (survey) research conducted in the Pomeranian Voivodship in 2017–2019.