+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Człowiek pracujący w kręgu pracy i jej uniwersum

DOI: 10.34866/n3n5-fr49

Barbara BARANIAK ORCID: 0000-0012-3456-7809

A man working in the circle of work and its universe

Słowa kluczowe: praca, uniwersalizm, człowiek, człowiek pracujący, uniwersalizm pracy.

Streszczenie: Przedmiotem niniejszych rozważań uczyniono pracę. Uznawana jest ona nie tylko jako swoisty fenomen kulturowy i cywilizacyjny (Furmanek, 2006, s. 15), ale także jako kategoria uniwersalistyczna, wyprowadzona z wartości, tkwiących w pracy. Wiatrowski (2004) określił pracę i jej uniwersalizm takimi wartościami jak „samoistna, autoteliczna, to znaczy taka, która ma zastosowanie zawsze i wszędzie” (tamże, s. 345).

Key words: work, universalism, human being, working man, universalism of work.

Abstract: The subject of these considerations is work. It is recognized not only as a kind of cultural and civilization phenomenon (Furmanek, 2006, p. 15), but also as a univerasalistic category derived from the values foud in work. Wiatrowski (2004) described the work and its universality with values such as „autonomous, autotelic, i.e. one which applies always and everywhere” (ibid., p. 345).