+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Postmodernism and a method in scientific management 

Postmodernizm a metoda w naukowym zarządzaniu.

 

DOI: 10.34866/gfs1-5d11

Aleksander Lotko ORCID: 0000-0003-4420-7495

Słowa kluczowe: postmodernizm, metody badawcze, zarządzanie.

Key words: postmodernism, research methods, management.

Streszczenie: Celem artykułu jest synteza rozważań dotyczących wykorzystywania w naukowym zarządzaniu metod badawczych właściwych dla postmodernizmu. Jako metodę badawczą wykorzystano krytyczną analizę literatury. Scharakteryzowano naukowe zarządzanie oraz zmianę paradygmatu wykorzystywanych metod badawczych. Zmiana ta dokonała się przy przejściu z warunków projektu modernistycznego do rzeczywistości ponowoczesnej. Wkładem autora jest dialektyczne zestawienie założeń metodycznych modernizmu i postmodernizmu. Artykuł zawiera krótką charakterystykę zidentyfikowanych metod, a także wnioski dla naukowego zarządzania, które wynikają ze zmiany paradygmatu.

Abstract: The aim of the article is to synthesize considerations on the use of research methods specific to postmodernism in scientific management. Critical analysis of the literature was used as a research method. Scientific management and the paradigm shift of the research methods used are characterized. This change had taken place during the transition from the modernist project to the postmodern reality. The author's contribution is a dialectical juxtaposition of the methodological assumptions of modernism and postmodernism. The article contains a short description of the identified methods as well as conclusions for scientific management that result from the paradigm shift