+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Warsztaty badawcze w edukacji międzykulturowej. Perspektywa autoedukacyjna

DOI: 10.34866/rn63-zs46

Izabela SYMONOWICZ-JABŁOŃSKA ORCID: 0000-0003-2300-7988

The research workshops of intercultural education. An auto-education perspective

Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa, kultura, dynamika grupy, komunikacja, uczenie się.

Streszczenie: W ostatnich czasach edukacja międzykulturowa stała się odpowiedzią na wyzwania społeczne związane z procesami globalizacji i migracji. Jesteśmy świadkami niezwykłych przemian, które niosą ze sobą inne kultury, języki, religie czy myśli, wyobrażenia. Niniejszy artykuł przedstawia zarys dynamiki rozwoju grupy międzynarodowej, osób dorosłych na przykładzie warsztatów naukowo-badawczych. Osiągnięty przez grupę „dobrobyt” wiązał się z umiejętnością regulowania wymiany, swoistego rodzaju transferu przy tworzeniu nowych kontaktów i relacji, rozwijaniem wiedzy interkulturowej sprzyjającej konstytuowaniu się nowej grupy opartej na dobrej komunikacji, edukacji i wrażliwości.

Key words: intercultural education, culture, grup dynamics, communication, learning.

Abstract: In recent times, intercultural education has become a response to the social challenges associated with the processes of globalization and migration. We witness extraordinary transformations that carry other cultures, languages, religions or thoughts, ideas. This article provides an outline of the dynamics of the development of an international group of adults on the example of research and development workshops. The „wealth” achieved by the group was associated with the ability to regulate exchanges, a kind of transfer to create new contacts and relationships, develop intercultural knowledge conducive to the creation of a new group based on good communication, education and sensitivity.