+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Development of technological skills in the legal professions in the digital econom

Rozwój kompetencji technologicznych w zawodach prawniczych w warunkach gospodarki cyfrowej

DOI: 10.34866/e7vf-rk21

Hanna Spasowska
ORCID: 0000-0003-4000-5837

 

Słowa kluczowe: gospodarka cyfrowa, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja, technologia, kształcenie, prawnicy, prawo.

Key words: digital economy, digital transformation, artificial intelligence, technology, education, lawyers, law.

Streszczenie: Rozmaite usługi są już teraz w znacznym stopniu wspierane rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, a co za tym idzie – tradycyjne miejsca pracy sukcesywnie są zastępowane przez inteligentne oprogramowanie. Niezbędne staje się zapewnienie warunków do konwersji zawodowej społeczeństwa w celu przeciwdziałania bezrobociu technologicznemu. Najważniejszym zasobem, który ma znaczący wpływ na rozwój sztucznej inteligencji, jest kapitał ludzki w postaci odpowiednio wyedukowanego społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie matematyki, logiki, nauk technicznych i przyrodniczych, a także zdolności kreatywnego myślenia i pracy zespołowej. Prawników czekają duże zmiany spowodowane rozwojem nowych technologii, które tworząc nowe możliwości, gruntownie zmienią rynek i zakwestionują przyjęte metody pracy.

Abstract: A variety of services are already largely supported by solutions based on artificial intelligence and, consequently, traditional jobs are gradually being replaced by intelligent software. It is becoming necessary to provide conditions for the professional conversion of society in order to counteract technological unemployment. The most important resource that has a significant impact on the development of artificial intelligence is human capital in the form of a properly educated society, especially in mathematics, logic, technical and natural sciences, as well as the ability to think creatively and work in teams. Lawyers are facing major changes due to the development of new technologies, which, by creating new opportunities, will fundamentally change the market and challenge accepted working methods.