+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The constant need to develop social competences – academic context

Ustawiczna potrzeba rozwijania kompetencji społecznych – kontekst akademicki

DOI: 10.34866/mtkp-zz60

Justyna Bojanowicz
ORCID: 0000-0001-6297-2487

 

Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, edukacja, trening społeczny, doskonalenie zawodowe.

Key words: social competence, education, social training, professional development

Streszczenie: Doskonalenie zawodowe powinno opierać się na ustawicznej potrzebie rozwijania kompetencji społecznych. Motywatorem tej potrzeby jest dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Badania wskazują, że osoby wkraczające na rynek pracy charakteryzują się przeciętnym poziomem kompetencji społecznych. Powodem tej sytuacji jest między innymi pozorność działań podejmowanych w systemie edukacji w zakresie kształtowania kompetencji społecznych. Poziom tych kompetencji jest zazwyczaj wynikiem indywidualnego zaangażowania nauczycieli bądź naturalnego efektu realizacji programu kształcenia lub też uczestnictwa w życiu społecznym. Opracowanie nawiązuje do autorefleksji własnych kompetencji społecznych. W wielu środowiskach pracy nie przywiązuje się dużej wagi do klimatu, atmosfery i współpracy. Refleksja taka jest szczególnie ważna dla osób decyzyjnych. To od nich zależy klimat środowiska pracy. Oni również powinni być inicjatorami zmian.

Abstract: Professional development should be based on the continuous development of social competence. The motivation for this activity is the dynamically changing reality. Studies indicate that people entering the labor market are characterized by an average level of social competence. The reason for this situation is, among other things, the sham of measures taken in the education system to develop social competencies. The level of these competencies is usually the result of individual involvement of teachers or the natural result of the implementation of the educational program or participation in social life. The study refers to self-reflection of one's own social competence. In many work environments, little attention is paid to climate, atmosphere and cooperation. Such reflection is especially important for decision-makers. The climate of the work environment depends on them. They should, above all, be the initiators of change.