+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Youth and global educational and career choices

Młodzież a globalne wybory edukacyjno-zawodowe

DOI: 10.34866/epnr-h444

Weronika Karaś
ORCID: 0009-0008-4066-182X

Daniel Kukla
ORCID: 0000-0003-1907-0933

 

Słowa kluczowe: adolescencja, globalizacja, plany zawodowe, praca, przemiany rynku pracy.

Key words: adolescence, globalisation, career plans, work, labour market transitions.

Streszczenie: W niniejszej publikacji zaprezentowane zostaną rozważania odnośnie do planów zawodowych młodych ludzi w kontekście przemian rynku pracy, spowodowanych globalizacją. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie o związek łączący przemiany rynku pracy w dobie globalizacji z planami zawodowymi młodzieży. Badania przeprowadzono na grupie osób w wieku 13–16 lat, łącznie – na próbie 138 osób. Wyniki niniejszych badań opisują preferencje młodych ludzi w kontekście edukacyjno-zawodowym.

Abstract: This publication presents a consideration of young people's career plans in the context of labour market changes caused by globalisation. The authors are looking for answers to the question about the relationship between the changes in the labor market in the era of globalization and the career plans of young people. The research was conducted on a group of people aged 13–16, a total of 138 people. The results of this research describe the preferences of young people in the educational and professional context.