+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Teachers' methodological competences and crisis situations

Kompetencje metodyczne nauczycieli a sytuacje kryzysowe

DOI: 10.34866/r11g-gb94

Elżbieta Sałata
ORCID: 0000-0001-5662-0821

Maria Gagacka
ORCID: 0000-0003-1274-4886

 

Słowa kluczowe: kompetencje metodyczne, sytuacje kryzysowe, nauczyciele i uczniowie.

Key words: methodological competences, crisis situations, teachers and pupils.

Streszczenie: Sytuacje kryzysowe we wszystkich sferach życia społecznego, a szczególnie w oświacie stały się rzeczywistością ostatnich lat w naszym kraju. Pandemia na świecie sprzężona z dużą zachorowalnością na COVID-19 wymusiła zmianę funkcjonowania w instytucjach edukacyjnych, w szczególności w pracy nauczycieli. Uwzględniając powyższe kryzysy, dużą dynamikę procesów edukacyjnych i wynikające z nich określone zmiany ważne stały się kompetencje nauczycieli w tym kompetencje metodologiczne. W opracowaniu skoncentrowano się na próbie określenia relacji pomiędzy samooceną kompetencji metodycznych pedagogów a składowymi tej kompetencji w zakresie organizacji procesu nauczania oraz konfrontacją wybranych aspektów tej oceny z opiniami wychowanków. Podstawą empiryczną prezentowanych analiz są badania empiryczne przeprowadzone w czerwcu 2021 i 2022 roku na próbie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniów wszystkich typów szkół. Wnioski wyprowadzone na podstawie wyników badań i rekomendacje dotyczące edukacji i skuteczności nauczyciela mogą być pomocne w zakresie doskonalenia ich kompetencji w czasach dynamicznych i burzliwych zmian w obrębie systemu edukacji.

Abstract: Crisis situations in all spheres of social life and especially in education have become a reality in recent years in our country. The global pandemic coupled with the high incidence of COVID-19 has forced a change of functioning in educational institutions and in the work of teachers. Given these crises, the high dynamics of educational processes and the specific changes resulting from them, the methodological competence of teachers has become important. The study focuses on an attempt to determine the relationship between teachers' self-assessment of methodological competence and the components of this competence in the organisation of the teaching process, and confronting selected aspects of this assessment with students' opinions. The basis for the analyses presented here is the empirical research conducted in June 2021 and 2022 on a sample of primary and secondary school teachers, and students of all types of schools. Conclusions derived from the results of the research and recommendations regarding education and teacher effectiveness may be helpful in improving their competences during dynamic and turbulent changes within the education system.