+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Methodological aspects of the evaluation of the validation and certification process of market qualifications in the Integrated Qualifications System

Metodologiczne aspekty ewaluacji procesu walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

DOI: 10.34866/pjya-ce70

Tomasz Sułkowski
ORCID: 0000-0002-7688-8283

Krzysztof Franciszek Symel
ORCID: 0000-0002-7688-8283

 

Słowa kluczowe: ewaluacja, kwalifikacje rynkowe, proces walidacji kwalifikacji, certyfikacja, Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości kwalifikacji rynkowych (PZZJ).

Key words: evaluation, market qualifications, qualification validation process, certification, Integrated Qualifications System, external assurance of the quality of qualifications.

Streszczenie: The article presents the experience of more than 6 years of activity of an external quality assurance entity, i.e. the Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies (Ł-ITEE) in the field of conducting monitoring and evaluation services for the benefit of ministers of the relevant validation and certification of market qualifications, in accordance with the requirements of the Act on the Integrated Qualifications System (IQS). Cooperation with many awarding bodies (IBs) involved in the functioning of the IQS in Poland, a significant number and thematic diversity of market qualifications for which the Ł-ITEE performed the function of the EQAE, prompts reflection and consideration on the selection of methods and tools used in external evaluation of the processes of validation and certification of market qualifications, the functioning of selected market qualifications in the IQS, as well as an attempt to formulate recommendations concerning the further functioning of the IQS in Poland.

Abstract: W artykule przedstawiono doświadczenia pond 6-letnej działalności podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, jakim jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł – ITEE) w zakresie prowadzenia na rzecz ministrów właściwych usług monitorowania i ewaluacji procesu walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, zgodnie z wymaganiami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Współpraca z wieloma instytucjami certyfikującymi (IC) zaangażowanymi w funkcjonowanie ZSK w Polsce, znaczna liczba oraz zróżnicowanie tematyczne kwalifikacji rynkowych, dla których Ł – ITEE pełnił funkcję PZZJ, skłania do refleksji i rozważań na temat doboru metod i narzędzi wykorzystywanych podczas prowadzenia ewaluacji zewnętrznej procesów walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych, funkcjonowania w ZSK wybranych kwalifikacji rynkowych, a także do podjęcia próby sformułowania rekomendacji dotyczących dalszego funkcjonowania ZSK w Polsce.