+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Online learning versus practical skills: the role of engagement in distance learning

Nauka online a umiejętności praktyczne: rola zaangażowania w kształcenie na odległość

DOI: 10.34866/mxk2-1j54

Joanna Krzyżak
ORCID: 0000-0002-8230-3552

Jolanta Walas-Trębacz
ORCID: 0000-0002-8266-8922

Agnieszka Herdan
ORCID: 0000-0002-6514-2021

Anish Nair
ORCID: 0000-0002-2467-2907

 

Słowa kluczowe: uczenie się online, uczenie się przez całe życie, awaryjne zdalne uczenie się, trening umiejętności praktycznych, zaangażowanie w zdalne uczenie się.

Key words: online learning, lifelong learning, emergency remote learning, practical skills training, engagement in remote learning

Streszczenie: Obecnie kluczowym wyzwaniem w nauczaniu online jest przygotowanie uczniów do rozwijania umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia tych umiejętności podczas studiowania zdalnego oraz przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu umiejętności praktycznego zastosowania umiejętności aplikacyjnych studentów na efekty kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem ich zaangażowania w kształcenie na odległość. Aby wyjaśnić tę kwestię, przeprowadzono badanie empiryczne z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięły udział 1883 osoby z różnych uniwersytetów w czterech krajach o różnych kulturach. Nasze badania dostarczają przydatnych rekomendacji i spostrzeżeń dla środowisk akademickich, w tym tego, w jaki sposób nauczyciele powinni zachęcać uczniów do zwiększania poziomu zaangażowania w proces zdalnego nauczania i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Wyniki tego badania potwierdzają, że skuteczna nauka zdalna wymaga zarówno aktywnego wykorzystania zdobytej wiedzy, jak i wysokiego poziomu zaangażowania w proces uczenia się.

Abstract: Currently, a key challenge in online learning is to prepare students to develop skills for the practical application of acquired knowledge. The aim of this article is to demonstrate the importance of those skills during remote learning and present the results of a study on the impact of students' practical application skills on remote learning outcomes, taking into account their involvement in distance learning. To clarify this issue, an empirical study was conducted using a survey questionnaire. A total of 1,883 people from different universities in four countries were surveyed. Our research provides useful recommendations and insights for academia, including how teachers should encourage students to increase their level of engagement in the remote learning process and apply the knowledge gained in practice. The results of this study confirm that successful remote learning requires both active use of the acquired knowledge and a high level of engagement in the learning process.