+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Musical competencies of teachers of preschool and school-age children

Kompetencje muzyczne nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

DOI: 10.34866/pgtj-c770

Joanna Szczyrba-Poroszewska
ORCID: 0000-0003-1740-2113

Agnieszka Lasota
ORCID: 0000-0001-6128-7859

 

Słowa kluczowe: kompetencje muzyczne, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, samoocena, edukacja muzyczna.

Key words: musical competences, kindergarten and primary school teachers, self-assessment, musical education

Streszczenie: W ogólnoświatowym dyskursie naukowym przygotowanie muzyczne nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym stanowi istotny problem badawczy. Większość badań potwierdza, że wielu nauczycieli ma ograniczoną wiedzę i niewystarczające umiejętności zawodowe, aby organizować efektywną edukację muzyczną. W literaturze przedmiotu podkreślane jest znaczenie takich elementów przygotowania muzycznego jak wiedza, umiejętności, trening, zdolności, postawy i motywacja. W artykule przedstawiono model kompetencji muzycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oparty na podziale kompetencji nauczycielskich (merytorycznych, metodycznych i wychowawczych). Autorki koncentrują się m.in. na samoocenie kompetencji muzycznych naucz

Abstract: The musical preparation of teachers to work with preschool and school-age children is an essential issue in the global academic discourse. Most studies confirm that many teachers and caregivers of young children have limited knowledge and poor professional skills to organize effective music education. In the world, there is a lack of good musical education for students and in-service training for teachers to meet the expectations of modern curricula It pays attention to different elements of musical preparation, such as knowledge, skills, training, abilities, attitudes, and motivation. This paper presents the model of musical competencies of preschool and school teachers, based on the division of teaching competencies (substantive, methodical, and pedagogical). The authors focus on the musical education and self-esteem of the preschool and school teachers. The article also highlights the need for continuous development of teachers’ musical competence. The supportive strategies to develop the musical competencies and skills of future teachers are crucial.